Alfabetisk liste over alle planer under arbeid

 • Arenfeldts vei - Major Laudals vei - Sør
  Hensikten med planarbeidet er å se på potensialet, og tilrettelegge for fortetting der vurderingen tilsier at dette er mulig i et eksisterende boligområde sentralt i Kristiansand kommune. Fremtidig arealformål er bolig. Fremtidig bebyggelse blir videreføring av områdets steds- og identitetsuttrykk, boligbebyggelse i form av eneboliger.
  31.01.2020
 • Arenfeldts vei 5
  Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med inntil 3 eneboliger på dagens 2 boligtomter.
  31.01.2020
 • Benestad CB1 og CB2
  Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for fremtidig boligbebyggelse i form av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur, friområder, idrettsanlegg etc. Området er regulert som boligområde i gjeldende områdereguleringsplan for Drangsvann. Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
  31.01.2020
 • Braneset
  Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på eiendom 420/6, Braneset, i Søgne.
  03.08.2021
 • Del av Teglverksveien og Teglstien
  Formålet med reguleringsplanen for del av Teglverksveien og Teglstien er å etablere 14 nye boenheter med tilhørende infrastruktur og grøntområder.
  31.01.2020
 • Dyreparken
  Det er startet opp et arbeid for å endre deler av gjeldende reguleringsplan for Dyreparken. Målet med endringen er i all hovedsak å regulere inn en beredskapsvei og å se på muligheter for å endre parkeringsløsningen, ytterligere temaovernattinger og temabygg, nytt inngangsområde i vest og et innendørsamfi ved dagens inngangsområde. Endringene ses på innenfor de geografiske og funksjonelle avgrensningene av gjeldende reguleringsplan.
  31.01.2020
 • E39 Ytre ringvei
  Hensikten med planarbeidet er å etablere Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. Foreliggende planprogram er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen for E39 Ytre ringvei.
  31.01.2020
 • Energiforedlende virksomhet
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.
  31.01.2020
 • Fergefjellet
  Formålet med planarbeidet er å erstatte tre eksisterende eneboliger med to leilighetsbygg med parkeringskjeller og utearealer.
  29.09.2021
 • Fortau langs FV 3908 - Skudeviga - Kilura - Andåsveien
  Formålet med planen er å etablere en gang-/sykkelløsning på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy.
  10.08.2021
 • Fuglemyra
  Oppstart Rambøll har startet arbeidet med å regulere planen . Innspill innen 17. januar 2020    Oppstartsvarsel Eller send merknaden til denne adressen: Rambøll Arendal v/Kristine Pedersen-Rise...
  19.12.2019
 • Gatebruksplan for Posebyen - områderegulering
  Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.
  29.01.2021
 • Gimlekollen III
  Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser, slik at planen blir et godt styringsverktøy for byggesaksbehandling og for å styrke forutsigbarheten for grunneiere og naboer.
  31.01.2020
 • Grostølveien 8, 10 og 12
  Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av 7-8 nye boenheter med tilhørende infrastruktur som veier, parkering, mm. Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av eksisterende veinett i Grostølveien.
  14.09.2021
 • Hampa (KMV)
  Tiltaket omfatter fergeterminal på KMV-området med tilhørende infrastruktur.
  31.01.2020
 • Hamresanden, felt A og B1
  Hensikten med planen er å etablere to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.
  22.09.2021
 • Harald Gilles vei 24
  Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ett døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
  31.01.2020
 • Heftenes småbåthavn
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny småbåthavn som blir en utvidelse av eksisterende, og i området som er tilrettelagt for småbåthavn jf. kommuneplanens arealdel. I tillegg skal det reguleres parkeringsplass (sør for Heftenesveien) og atkomst (gangsti) mellom parkering og småbåthavn. Det vurderes regulering til småbåtanlegg (med tilhørende brygger, flytebrygger og utriggere), samferdsel (veg og parkering), turveg, LNF (friluftsformål), ferdsel (sjø) og friluftsområde i sjø og vassdrag.
  13.10.2021
 • Holta 9
  Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for to nye eneboliger i Holta 9, på Flekkerøy.
  31.01.2020
 • Hånestangen - Eikeholtet - del av 63/1
  Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av fire frittliggende eneboliger på Hånestangen.
  31.01.2020
 • Jegersberg lysløype
  Kommunen utarbeider reguleringsplan for lysløypa på Jegersberg. Formålet med planarbeidet er å sikre arealbruk til lysløype og å legge grunnlag for offentlig eierskap eller sikring av varig rettighet til lysløype i regulert trasé. Dette er nødvendig for å ha rettigheter til å drifte og vedlikeholde lysløypa.
  31.01.2020
 • Justneshalvøya - felt C4
  Hensikten med planen er å etablere 40 eneboligtomter fordelt på eneboliger og eneboliger i rekke. Alle boligene får underetasje, og de ligger i størrelse fra 220 m2 til 320 m2 i BRA. Det skal etableres to sandlekeplasser og turstier skal kople seg på bl.a. Trollstien med en snarvei.
  31.01.2020
 • Kapelløya - endring av plan
  Formålet med planendringen er å sikre grunnlaget for næringsvirksomheten og den drift som finner sted på Kapelløya i dag. Herunder en endring/supplering i bestemmelser, med noen mindre justeringer i plankart. På denne måten vil en tydeliggjøre de intensjoner som ligger i gjeldende reguleringsplan, samtidig som en unngår en mulig privatisering og sikrer allmenhetens tilgang til området. Dette er i tråd med et politisk ønske om å sikre areal for bevertning og det offentliges tilgang til brygger på Kapelløya.
  23.08.2021
 • Kirkegata, del av
  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge Kirkegata som hovedsykkeltrasé. I tillegg til løsning for syklende, skal også løsning for gående og kjørende ivaretas i planarbeidet. Vurdering av fortausbredde og hvilken side av gata som skal ha bredest fortau (jf, prinsipper i kommunedelplan for Kvadraturen), behov for egne sykkelfelt, kjørebanebredde/kjøreretninger, varelevering og omfang av gateparkering inngår i planarbeidet.
  18.12.2019
 • Kleplandsveien næringsområde
  Oppstart ViaNova AS har startet arbeidet med å regulere planen . Send merknad innen 3. juli til even.lorentsen@vianova.no Eller send merknaden til denne adressen: ViaNova Kristiansand AS Postboks 5...
  31.01.2020
 • Knarrevik/Rosenlund - utvidelse av båthavn
  Hensikten med planen er å utvide dagens båthavn i tråd med kommuneplanen som legger til rette for en utvidelse. Etablert båthavn kan ha inntil 122 båtplasser. Utvidelsen legger til rette for inntil 250 båtplasser, avhengig av båtstørrelse, og totalt vil småbåthavna hjemle inntil 372 båtplasser, avhengig av båtstørrelse.  Utvidelsen innebærer kun forlengelse av utriggere i sjøen fra dagens småbåthavn, samt forankring av disse. Det skal ikke etableres fysiske tiltak på land, da den etablerte infrastrukturen også skal dekke utvidelsen.
  31.01.2020
 • Kossevigheia nord
  Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av 12 frittliggende eneboliger og 3 boliger i kjede. Deler av planområdet bevares som friområde, og det reguleres en ny sandlekeplass.
  31.01.2020
 • Kristiansand stadion
  Formålet med reguleringen er å stadfesteeksisterende bruk av området: Idrettsformål og virksomheter knyttet opp mot kommunal drift. I tilknytning til reguleringen vil det bli vurdert etablering av flere tennishaller og -baner i tilknytning til de eksisterende i områdets sørende. Den østre del av området (trekledt skråning mot tilstøtende boligområde) reguleres til friområde.
  31.01.2020
 • Kvartal 26
  Formålet med reguleringen er å øke Sparebanken Sørs tilgang til kontorarealer ved i hovedsak å se på muligheten for ny bebyggelse i det indre av kvartalet samt ombygning av eksisterende bygningsmasse.
  12.08.2021
 • Kvartal 49 - Teaterkvartalet
  Tilrettelegge for etabling av ny dagligvarebutikk/næringsareal på ubebygget areal i kvartalets indre med fasade i 1. etg ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.
  31.01.2020
 • Kvartal 57, østre del
  Formålet med planarbeidet er å regulere de to eiendommene til boligformål, fortette eksisterende bygningsmasse, og etablere felles parkeringskjeller med atkomst fra Østre Strandgate. Kjøring over Strandpromenaden skal opphøre.
  31.01.2020
 • Kvartal 7
  Det skal etableres næringsvirksomhet i hele 1. etasje, i kvartalet. Det blir blant annet detaljhandel, dagligvarebutikk, bevertning, tjenesteyting og hotell. 2-5 etasje planlegges for boliger, tjenesteyting eller kontor. Et indre gårdsrom på taket av 1. etasje skal tilrettelegges som felles uteareal for beboerne. Om det tas utgangpunkt i at alle nybygg bygges for bolig, og ikke næring, vil maks antall bli 134 boliger.
  31.01.2020
 • Kvartal 71
  Formålet med planarbeidet er å utvikle kvartalet fra kontor- og institusjonsområde til et attraktivt boligområde med tilhørende funksjoner og nye byrom. Den nye strukturen på tomta kan gi Kvadraturen nye bylivsarenaer og en styrket forbindelse til Baneheia.
  31.01.2020
 • Marviksletta BKH6
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av dagens industribebyggelse for å bygge et prosjekt med i overkant av 100 boliger med tilhørende utearealer i tråd med områderegulering for Marviksletta.
  31.01.2020
 • Mjåvann II - endring av plan
  Hensikten med endringen er å utvide formålsgrensen for tomt 14 for å tilrettelegge for et større industri– og næringsareal. Gjeldende bestemmelser for tomt 14 skal også gjelde for utvidelsen. Utvidelsen av tomt 14 er i et område som er regulert til jord- og skogbruk. Utvidelsen omfatter et areal som i hovedsak består av skogsareal bestående av blandingsskog og som grenser mot en bratt fjellskrent mot sydvest.
  22.09.2021
 • Monsøya - GBNR 421/116
  Formålet med planen er å etablere en hytte, med en offentlig tilgjengelig brygge og en mindre privat brygge, på eiendommen gnr/bnr 421/116. Tillatt bruksareal (BRA) for hytten og ev. bod, uthus, eller lignende skal være maks 100 m2. Vi ønsker å vurdere mønehøyde inntil 5-6 m over topp gulv.
  31.01.2020
 • Moseid bakeri
  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Moseid bakeri sitt ønske om å utvide bedriftslokaler, endring av tilkomstvei samt anlegge laste- og losseområde. Det ses også på et bedre og mer trafikksikkert kryss der Gjelsmoveien strammes opp og blir vinkelrett på Venneslaveien.
  31.01.2020
 • Møllevannsveien 16
  Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting på gnr. 151, bnr. 1402 (Møllevannsveien 16). Størrelsen på tomten er 1289 m2, som i dag består av boligbebyggelse med parkeringsareal. Det ønskes en fortetting i form av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
  31.01.2020
 • Rosseland park
  Planområdet ligger sør for Kiwi Rosseland og Rosseland skole, mellom Rosselandsveien og E-39. Hensikten med planen er å etablere ni leilighetsbygg langs Rosselandsveien og et tun med småhusbebyggelse mot E-39. Det legges opp til ca. 285 boenheter. Det settes av arealer til uteopphold mellom bebyggelsen. Planen foreslår også åpning av bekken som går langs sørsiden av planområdet.
  31.01.2020
 • Røyrås næringsområde
  Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås treindustri. Røyrås Treindustri disponerer i dag ca.15 000 m2 til sin virksomhet, men ser at det i fremtiden vil være behov for ytterligere 20-30 000m2. Det er derfor et ønske å regulere området på vestsiden av veien ovenfor eksisterende næringsområde til næring.
  31.01.2020
 • Setesdalsveien 90 m.fl.
  Planforslaget ligger langs Rv. 9 øverst på Klappane og omhandler i hovedsak bilforretningen og verkstedsdriften til Gumpens Auto Vest AS. Hensikten med planen er å regulere arealene som virksomheten disponerer pr. i dag og avklare utnyttelsesgrad, høyder og byggegrenser. Det er foreslått en økning i bygningsmassen for å kunne ivareta virksomhetens arealbehov. Denne utvidelsen er først og fremst knyttet til behovet for produksjonsparkering på eget areal. For å få et sammenhengende næringsareal er det valgt en løsning som flytter veien Klappane ca. 10 meter mot øst (ned langs Rv. 9) og innlemmer to boligtomter i næringsarealet.
  31.01.2020
 • Skogen borettslag
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i området i form av blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntarealer. Parkering planlegges under bakken for nye og eksisterende boliger, med noe parkering på bakkeplan.
  06.02.2020
 • Stemtjønn Skytebane
  Stemtjønn skytebane ved Hortemo har lange tradisjoner knyttet til de lokale jakt- og skytterlagene i tidligere Songdalen kommune. Det er flere ulike lag som knytter seg til bruken og banene. Bakgrunnen for å utarbeide en reguleringsplan er at foreningene/lagene ønsker å overta grunnen som anleggene ligger på. Initiativet til planarbeidet kommer fra aktørene i området. Det er kun eksisterende anlegg som vil bli regulert med ev. noe utvidelse av leirdueanlegget.
  31.01.2020
 • Stifjellet
  Hensikten med planen er å etablere ny boligbebyggelse med 39 nye boenheter som varierer mellom enebolig, tomannsbolig, firemannsbolig og rekkehus med opptil 5 boenheter.
  31.01.2020
 • Strømme felt N1 og N2
  Planområdet ligger på Strømme, nord for Liane Ringvei. Oasen Skole Strømme er nå midlertidig etablert her.   I vestre del av området etableres Oasen Skole Strømme. Østre av planområdet foreslås med to alternative utbygginger. Det kan etableres boligformål eller  sykehjem/omsorgssenter/barnehage.
  31.01.2020
 • Strømme, del av felt N9
  Formålet med detaljreguleringen er å bidra til en utvikling av Rona bydelssenter i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel. Både gjellende samfunnsdel 2017-2030 og utkast til ny samfunnsdel 2020 – 2030. Det naturlige reguleringsformål er sentrumsformål. Innenfor sentrumsformål vil det i arbeidet med detaljreguleringen bli vurdert dagligvarehandel, detaljhandel, tjenesteyting, næring, kontor og bolig innenfor planområdet.
  31.01.2020
 • Svanedamsveien/Fiskåtangen
  Formålet med oppstart av planarbeid er å transformere nærings- og industriområdet ved Fiskåtangen til et utbyggingsområde med hovedvekt på bolig, og med noe næring i randsonene.
  15.04.2020
 • Tangen - felt B1-4
  Planforslaget Tangen felt B1-4 omfatter tomten hvor Sylinderservice tidligere holdt til, inkludert omliggende infrastruktur. I dag benyttes Sylinderservicetomten kun til parkering og arealet rundt har også liten estetisk opparbeidelse. Gjeldende reguleringsplan Tangen felt B1 (planID 1044) hjemler allerede utvikling av et kombinert kontor-, forretning- og leilighetsbygg på tomten. Planforslaget foreslår en noen annen utforming enn gjeldende reguleringsplan mht. høyder og byggegrenser. Bygget økes fra 5 til 7 etasjer og byggegrensene justeres  for å forme bygget. Som en følge av høydeøkningen kan antall leiligheter økes fra 52 til 80 boenheter. Videre foreslår planforslaget en større fleksibilitet med hensyn til hvilke virksomheter som kan tillates i 1. etasje.
  16.06.2021
 • Tangvallheia
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse opp mot ca. 250 boenheter med tilhørende anlegg, og er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. Antatt bebyggelse er eneboliger, tomannsboliger, flermannsboliger, samt eventuelt leilighetsbygg. Det planlegges regulering til boligbebyggelse, samferdsel (veg, annen veggrunn, fortau, parkering), grønnstruktur (turdrag, friluftsformål, friområde). I planarbeidet blir det rettet fokus på trafikksikkerhet (skoleveg), myke trafikanter, overvannshåndtering (fordrøyning), sikre atkomst (og parkering) til bakenforliggende rekreasjonsområder, snarveger, trafikkstøy og medvirkning i h.h.t. kommunens veileder. Atkomst er i utgangspunktet fra rundkjøring på E39 (med ny arm), og vil i hovedsak følge eksisterende «Gamle Høgskolevei» vestover og inn i nytt boligområde.
  31.01.2020
 • Trekanten syd
  Formålet med reguleringen er å avklare fremtidig arealbruk og utnyttelse. Aktuelle arealbruksformål er bebyggelse og anlegg – kontor, forretning og tjenesteyting.
  20.10.2021
 • Vaglen båthavn
  Hensikten med planen er å utvikle et nytt småbåtanlegg for inntil 200 båtplasser med tilhørende parkering i forlengelse av eksisterende Torvefjorden småbåthavn. Anleggene skal driftes som to separate anlegg. I tillegg reguleres den kommunale veien inkludert gang- og sykkelvei.
  28.06.2021
 • Vardåsveien - Haumyrveien
  Hensikten med planen er å legge til rette for nye eneboligtomter gjennom en moderat fortetting av området.
  31.01.2020
 • Volleberg
  Kommunens byggesaksavdeling og private søkere opplever behandling av byggesaker innenfor de gamle reguleringsplanene på Volleberg som komplisert og problematisk. Gjeldende reguleringsplaner mangler utnyttelsesgrad og byggegrenser mm. Det er heller ikke samsvar mellom eiendomsgrenser og vei slik de er vist i plan og slik de er utformet i virkeligheten. Dette fører til at mange saker som i utgangspunktet er helt kurante må behandles som dispensasjoner.
  06.08.2021
 • Vågsbygd bydelsenter, delfelt SS3
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for en bymessig bebyggelse, med sentrums-/publikumsfunksjoner på gateplan mot offentlig veg/gate, og kontor, offentlig og privat tjenesteyting og boliger i øvrig bebyggelse.
  31.01.2020
 • Østerveien 39
  Formålet med reguleringen er utarbeidelse av plan for bedre utnyttelse til boligformål.
  31.01.2020
 • Øygardsheia syd
  Formålet med planarbeidet er å etablere kjørevei inn i eksisterende hyttefelt langs nåværende gangvei. Planen skal også avklare hva som skal tillates av utvidelser på eksisterende hytter innenfor planområdet.
  31.01.2020
 • Åros feriesenter
  Formålet med planendringen er å supplere bestemmelsene slik at planen sikrer at utleie skal skje i to av de tre månedene juni, juli og august.
  31.01.2020