Alfabetisk liste over alle planer under arbeid

 • Ausvigheia delfelt B108
  Formålet med planen er å tilrettelegge boliger på Ausvigheia i Søgne. Planen omfatter regulering av eiendom 429/7 m.fl. Det er etablert boligfelt både sør og nord for dette planområdet. Det vil legges opp til ulike boligtyper, med hovedvekt på eneboliger tilpasset marked og behov.
  07.04.2022
 • Ausvigheia felt B100 - endring av plan
  Formålet med planendringene er i hovedsak fortetting/optimalisering av feltet, små justeringer av adkomstveier, flytting av energianlegg, endring av fortausløsning etc. Ved en endring på deler av feltet fra store eneboligtomter til mindre tomter og en tettere løsning som f.eks. tomannsboliger, kjedehus etc. vil muligheten økes for at flere, for eksempel barnefamilier, kan bosette seg i feltet.
  30.05.2022
 • Bellevue 15
  Hensikten med planen er å legge til rette for en fortetting av boliger, og transformere Bellevue 15 ved å oppføre fire boenheter med tilhørende anlegg.
  15.12.2023
 • Benestad - endring av reguleringsplan
  Formålet med endringene er å tilpasse og optimalisere reguleringsplanene tildetaljprosjekterte løsninger langs Fv. 401 Høvågsveien som omfatter bygging avgang/sykkelvei på delstrekninger med tilhørende kryss, breddeutvidelser, busstopposv.
  06.03.2024
 • Benestad, områdene CFK1 og CHA1
  Vedtatt plan Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.3.2024. Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren...
  19.01.2023
 • Birkedalsveien 20
  Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende næringsarealer i Høllen Vest.
  08.08.2023
 • Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue
  Formålet med planen er å sikre bevaring og utbedring av den kulturhistorisk verneverdige trehusbebyggelsen i området, og styre mindre bygningsmessige tiltak slik at de tilpasses det bevaringsverdige trehusmiljøet. Gjeldende reguleringsplan er fra 1942 og er ikke egnet til å gi en forutsigbar utvikling av området. Det er i dag usikkerhet for hvordan byggesaker skal behandles. Nye rammer for tiltak vil gi en større grad av forutsigbarhet for beboere i området. Målet er at områdene beholder sine kvaliteter og utvikles slik at beboere opplever dette som et forbedret bomiljø.
  25.01.2023
 • Dronningens gate
  Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge Dronningens gate som kollektivgate.
  28.03.2022
 • Dvergsnestangen, del av 96/14 og 17, Kristiansand feriesenter
  Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for at området kan utvikles videre som feriesenter. Gjeldende reguleringsplan fungerer dårlig for ny utvikling. Planen skal hjemle fritids- og turistformål, som det primære formålet. Det er også ønske om å sikre framtidig bruk til folkehøgskole.
  13.12.2021
 • E18 Ytre ringvei
  Ny E18 Ytre ringvei går fra Varoddbrua i øst ved Vige, inn i tunnel og til Grauthelleren i vest og kopler seg på dagens firefelts E39 mot Mandal. Veien er en del av hovedveiforbindelsen mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.
  31.01.2020
 • Endring av reguleringsplan for E39 – driftstasjon Lohnelier
  Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av driftsstasjon for E39 i området som i dag er regulert til samferdselseanlegg, annen veggrunn. Det bygges ny E39 på strekningen Kristiansand øst – Mandal øst. Veien bygges som en firefelts motorvei med fartsgrense km/t. Strekningen skal være ferdig bygget i løpet av høsten 2022. Langs strekningen på Lohnelier i Søgne, er det behov for å etablere en driftsstasjon for drifting av veganlegget.
  23.02.2022
 • Fergefjellet
  Formålet med planarbeidet er å erstatte tre eksisterende eneboliger med to leilighetsbygg med parkeringskjeller og utearealer.
  29.09.2021
 • Fortau langs FV 3908 - Skudeviga - Kilura - Andåsveien
  Formålet med planen er å etablere en gang-/sykkelløsning på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy.
  10.08.2021
 • Fuglemyra
  Oppstart Rambøll har startet arbeidet med å regulere planen . Innspill innen 17.1.2020   Eller send merknaden til denne adressen: Rambøll Arendal v/Kristine Pedersen-Rise Kystveien 2 4841 Arendal...
  19.12.2019
 • Fv401, Høvågveien - endring av reguleringsplaner
  Oppstart COWI AS har startet arbeidet med å regulere planen . Send merknad til daar@cowi.no innen 20.11.2023. Eller send merknaden til denne adressen: COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand...
  18.10.2023
 • Gatebruksplan for Posebyen - områderegulering
  Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.
  29.01.2021
 • Gimle – idrettsanlegg og videregående skole
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for eksisterende og nye idrettsfunksjoner, samt ivareta videregående skole. Gimlehallen mulighetsstudie, sist datert 8.12.2021, danner grunnlag for reguleringsarbeidet.
  16.02.2022
 • Gimlekollen III
  Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser, slik at planen blir et godt styringsverktøy for byggesaksbehandling og for å styrke forutsigbarheten for grunneiere og naboer.
  31.01.2020
 • Grim torv
  Planens hovedgrep er å utvikle Grim torv til et attraktivt områdesenter med bymessig karakter og høy utnyttelse, med en kombinasjon av boliger og næring. Planen sikrer en blanding av bevaringsverdig industribebyggelse og ny arkitektur. Mølla og lagerbygg bevares i planforslaget.
  28.02.2022
 • Grostølveien 8, 10 og 12
  Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av 7-8 nye boenheter med tilhørende infrastruktur som veier, parkering, mm. Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av eksisterende veinett i Grostølveien.
  14.09.2021
 • Grostølveien øst
  Hensikten med planendringen er å legge til rette for fortetting på eiendommene. Det planlegges 11-12 ekstra boenheter i forhold til dagens situasjon, men antallet kan bli endret gjennom planarbeidet.
  06.03.2024
 • Gyldenløves gate 70
  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at eiendommen Gyldenløves gate 70 kan brukes til offentlig eller privat tjenesteyting.
  17.10.2022
 • Hamreheia felt 1D
  Oppstart WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen . Send merknad til vilde.husby@wsp.com innen 28.5.2023 Eller send merknaden til denne adressen: WSP Norge AS v/Vilde Husby Fjellgata...
  28.04.2023
 • Hattesteinen
  Formålet med planarbeidet er å regulere for privat småbåthavn med tilhørende parkeringsareal og haller for båtopplag, boligformål, næring og kontorer. Planen vil også ta med nødvendige grøntområder og tilhørende trafikale løsninger langs Hattesteinen frem til krysset ved Lindebøskauen.
  21.04.2023
 • Haus/Mosby - gang- og sykkelvei
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av ny gang og sykkelvei på bro fra Haus til Mosby ringvei. Eksisterende bro er i dårlig forfatning og utført med smal bredde. Ny bro skal tilrettelegges for helårsdrift og med sykkelveistandard. Tiltaket er en del av et snart ferdig arbeid med å sikre sammenhengende og trygg sykkelvei mellom Kristiansand og Vennesla.
  13.12.2021
 • Heftenes småbåthavn
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny småbåthavn som blir en utvidelse av eksisterende, og i området som er tilrettelagt for småbåthavn jf. kommuneplanens arealdel. I tillegg skal det reguleres parkeringsplass (sør for Heftenesveien) og atkomst (gangsti) mellom parkering og småbåthavn. Det vurderes regulering til småbåtanlegg (med tilhørende brygger, flytebrygger og utriggere), samferdsel (veg og parkering), turveg, LNF (friluftsformål), ferdsel (sjø) og friluftsområde i sjø og vassdrag.
  13.10.2021
 • Holta 9
  Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for to nye eneboliger i Holta 9, på Flekkerøy.
  31.01.2020
 • Justnesskauen 130
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av et fellesskapshus med tilhørende parkering og annen infrastruktur. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: områdestabilitet, overvann, biologisk mangfold og forhold til nærliggende dyrket mark, friområde, tursti og andre gangforbindelser.
  05.05.2023
 • Kapelløya – endring av plan
  Formålet med planendringen er å sikre grunnlaget for næringsvirksomheten og den drift som finner sted på Kapelløya i dag. Herunder en endring/supplering i bestemmelser, med noen mindre justeringer i plankart. På denne måten vil en tydeliggjøre de intensjoner som ligger i gjeldende reguleringsplan, samtidig som en unngår en mulig privatisering og sikrer allmenhetens tilgang til området. Dette er i tråd med et politisk ønske om å sikre areal for bevertning og det offentliges tilgang til brygger på Kapelløya.
  23.08.2021
 • Kilura og Kjeldevika
  Kommunen starter nå arbeidet med revidering av reguleringsplanene for Kilura og Kjeldevika. Det planlegges ikke nye funksjoner eller ytterligere fortetting innenfor områdene, og endringen omhandler i hovedsak vurdering av rekkefølgekravene om sikker skolevei.
  31.08.2022
 • Kirkegata, del av
  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge Kirkegata som hovedsykkeltrasé. I tillegg til løsning for syklende, skal også løsning for gående og kjørende ivaretas i planarbeidet. Vurdering av fortausbredde og hvilken side av gata som skal ha bredest fortau (jf, prinsipper i kommunedelplan for Kvadraturen), behov for egne sykkelfelt, kjørebanebredde/kjøreretninger, varelevering og omfang av gateparkering inngår i planarbeidet.
  18.12.2019
 • Kirsten Flagstads vei 43
  Hensikten med planen er å etablere et kombinert forretning/tjenesteyting/service- og leilighetsbygg langs Kirsten Flagstads vei, i forlengelsen av bygningskomplekset Kirstens Park i retning mot Vågsbygd senter. Det skal være utadrettet/ publikumsvirksomhet mot gate i 1. etasje, i de øvrige etasjene skal det være leiligheter. Bygget får en høyde på inntil fem etasjer, maksimalt 25 boenheter og minimum 110 m2 utadrettet/ publikumsvirksomhet.
  25.04.2023
 • Kjøita 6
  Hensikten med planen er å legge til rette for et kontorbygg på 13 etasjer, i første og andre etasje med publikumsrettede virksomheter. Utnyttelsen på 21 800 m2 BRA er samme som i gjeldende plan. Det meste av parkering legges under bakken, dette gir mulighet for å få til gode uteoppholdsarealer.
  25.01.2022
 • Kleplandsveien 473/58
  Forslagsstiller ønsker å regulere for forsamlingshus, - barnehage og rundt ti rekkehus. Området er i dag regulert til boligformål med megethøy utnyttelse.
  06.05.2022
 • Kobberveien– 151/2473 m.fl
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal, parkering og teknisk infrastruktur. Reguleringen vil også hensynta tursti i området. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: støy, barn og unges interesser, turstier, solforhold, forurenset grunn og overvann.
  10.06.2022
 • Kongens gate 54 og Holbergs gate 4
  Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen.
  31.03.2023
 • Kristiansand stadion
  Formålet med reguleringen er å stadfesteeksisterende bruk av området: Idrettsformål og virksomheter knyttet opp mot kommunal drift. I tilknytning til reguleringen vil det bli vurdert etablering av flere tennishaller og -baner i tilknytning til de eksisterende i områdets sørende. Den østre del av området (trekledt skråning mot tilstøtende boligområde) reguleres til friområde.
  31.01.2020
 • Kvartal 15, vestre del
  Hensikten med planen er å legge til rette for en fornyelse av hjørnet Henrik Wergelands gate og Kirkegata. Planforslaget legger opp til å sanere eksisterende bygningsmasse i Kirkegata 22 (Bøndenes hus) og Henrik Wergelands gate 40 og 42. Det foreslås utadrettet virksomhet i første etasje og boliger 2. – 6 etasje mot gateløp. I bakgården foreslås det boliger og felles uterom.
  21.11.2023
 • Kvartal 26
  Formålet med reguleringen er å øke Sparebanken Sørs tilgang til kontorarealer ved i hovedsak å se på muligheten for ny bebyggelse i det indre av kvartalet samt ombygning av eksisterende bygningsmasse.
  12.08.2021
 • Kvartal 49 - Teaterkvartalet
  Tilrettelegge for etabling av ny dagligvarebutikk/næringsareal på ubebygget areal i kvartalets indre med fasade i 1. etg ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.
  31.01.2020
 • Kvartal 7
  Det skal etableres næringsvirksomhet i hele 1. etasje, i kvartalet. Det blir blant annet detaljhandel, dagligvarebutikk, bevertning, tjenesteyting og hotell. 2-5 etasje planlegges for boliger, tjenesteyting eller kontor. Et indre gårdsrom på taket av 1. etasje skal tilrettelegges som felles uteareal for beboerne. Om det tas utgangpunkt i at alle nybygg bygges for bolig, og ikke næring, vil maks antall bli 134 boliger.
  31.01.2020
 • Kvartal 71
  Formålet med planarbeidet er å utvikle kvartalet fra kontor- og institusjonsområde til et attraktivt boligområde med tilhørende funksjoner og nye byrom. Den nye strukturen på tomta kan gi Kvadraturen nye bylivsarenaer og en styrket forbindelse til Baneheia.
  31.01.2020
 • Lagmannsholmen
  Kristiansand kommune skal utarbeide en områderegulering for Lagmannsholmen for å fastsette rammer for fremtidig utvikling av området. Kvalitetsprogrammet som ble vedtatt lagt ut på høring i møte i by- og stedsutviklingsutvalget 15.06.2023, er en oppskrift for hva områdereguleringen skal inneholde - hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Kvalitetsprogrammet skal vedtas av bystyret, men før en slik sak fremmes skal innbyggere, interesseorganisasjoner og myndigheter ha mulighet til å komme med innspill til kvalitetsprogrammet.
  05.07.2023
 • Langenesåsen øst
  Offentlig ettersyn Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen. Høringsperioden er 27.1. - 9.3.2024. Sett inn saksnummeret PLAN-22/01995 ved tilbakemelding på planen. Innspill innen...
  26.05.2023
 • Lauvåsen, felt B7, B8 og F1
  Området planlegges bygd ut med boliger i tråd med gjeldende reguleringsplan. Intensjonen er å legge til rette for etablering av rundt 160 boenheter innenfor felt B7 og 80 boenheter innenfor felt B8, som i gjeldende plan er på henholdsvis 70 og 36 daa. Det gir litt over 2 boenheter pr dekar, tilsvarende som for felt B4 på Lauvåsen. Det legges opp til en variasjon av boligtyper, med en blanding av leiligheter, rekkehus og eneboliger i begge boligfeltene. Felt F1 planlegges flyttet til krysset mellom Lauvåsen hovedvei og Gullvingeveien, da dette vil gi en mer sentral plassering av forretningsområdet.
  12.12.2023
 • Lauvåsen, felt O1
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for ungdomsskole, idrettshall, idrettsbane og barnehage. Felt O1 er en ubebygd naturtomt, stedvis er det bratt terreng. Terrengbearbeiding og innpassing av bygninger, bane, uteoppholdsarealer, internveier er sentralt i arbeidet.
  20.03.2023
 • Lohnelier næringsområde nord
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling med etablering av nye næringstomter med tilhørende anlegg og infrastruktur på planområdet. Planarbeidet vil legge føringer for videre utvikling av planområdet, og det ønskes at planområdet legger til rette for variert innhold av funksjoner slik at området kan utvikle seg over tid. Dette innebærer at det blir lagt til rette for næringsbebyggelse med virksomheter knyttet til storhandel/salg av kapitalvarer, håndverkstjenester, logistikk/lager, industri/produksjon o.l.). Det vil også vurderes servicefunksjoner som er sammenfallende med områdets miljø og komplementerende behov, bl.a. bensinstasjon, energiladestasjon og servering.
  21.12.2021
 • Lumberveien 5, 7 og 9
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området som bygger opp under sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel. Dette innebærer en bymessig bebyggelse, med sentrums- og publikumsrettede funksjoner på gateplan mot offentlig vei/gate.
  31.01.2024
 • Marviksletta BKH6
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av dagens industribebyggelse for å bygge et prosjekt med i overkant av 100 boliger med tilhørende utearealer i tråd med områderegulering for Marviksletta.
  31.01.2020
 • Marviksveien 98
  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging med leilighetsbygg med 92 leiligheter med tilhørende arealer til lek og uteopphold. Det skal også tilrettelegges for forretning/ bevertning/ tjenesteyting i første etasje mot Marviksveien.
  25.04.2023
 • Monsøya - GBNR 421/116
  Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av en tilbaketrukket hytte, i tillegg til å bedre tilgjengeligheten for allmenheten ved oppføring av ei brygge, en oppholdsplass, samt sti.
  31.01.2020
 • Mosby lokalsenter
  Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for nye dagligvare-, butikk-, og kontorlokaler, samt øvrige sentrumsformål med tilhørende infrastruktur. Det er ikke aktuelt med boligformål.
  17.03.2023
 • Moseheia øst
  Formålet med reguleringen er å detaljregulere eksisterende fritidseiendommer til boligformål med tilhørende arealer i sjø brygge og føre en mindre privat vei fram til tomtegrenser. Dagens lekeplass vest i området skal oppgraderes/justeres. Tomtene er delvis bebygd i dag, og har også brygger og båtplasser mot nord og øst i området.
  10.11.2021
 • Nodeland sentrum
  Formålet med planarbeidet er å gjennomgå rammene for et avgrenset senterområde i gjeldene områdeplan og foreta justeringer, for å lage en mer realiserbar plan å utvikle sentrumsområdet etter. Det er Kristiansand kommune selv som er forslagsstiller, og planarbeidet utføres i regi av Plan og bygg.
  15.05.2023
 • Nordheim
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i form av rekkehus, tomannsboliger og/eller eneboliger med tilhørende infrastruktur. Det er tenkt at bebyggelsen vil etableres med saltak, i 2-3 etasjer og med underetasje.
  28.09.2022
 • Oberstløytnant Omdals vei 4-8
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting ved transformasjon av tre boligeiendommer i Oberstløytnant Omdalsvei 4-8. Planen har som hensikt å åpne opp for økt utnyttelse i form av leilighetsbygg. Videre legges det opp til gode funksjoner og utearealer av høy kvalitet som forholder seg til eksisterende grønnstruktur i midten av dagens boligkvartal.
  24.05.2022
 • Oddernes tun
  Vedtatt plan Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 24.5.2023. Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren...
  06.06.2023
 • Paulen 2/8 - endring av plan
  Det foreligger en gjeldende reguleringsplan for området, men den har ikke vært gjennomførbar. Formålet med planendringen er en gjennomførbar plan. Hovedgrepet i planendringen er endring av veistrukturen. I tillegg er det regulert inn flere nye tomter enn i gjeldende plan.
  08.06.2022
 • Posebyen – Boligsone 1 høring av bestemmelser
  Hensikten med bestemmelsene er angi avgrensing av hvilke gater/bygg som omfattes av sonen og tidsavgrensning for sonen. Situasjonsplan datert 7.7.2023 som viser fordeling av parkeringsplasser for boligsone, avgift og ladeplasser og HC plasser legges til grunn når gatene skal opparbeides. Områdeplan Gatebruksplan for Posebyen viser prinsipper for bruk av gatene og i hvilke gater det er foreslått å fjerne parkeringsplasser over tid. Det er ønskelig å se disse to sakene i sammenheng.
  30.08.2023
 • Randesund bydelssenter - områderegulering
  Oppstart Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen . Send merknad innne  Behandling av personopplysninger   Eller send merknaden til denne adressen: Kristiansand kommune Plan ...
  16.04.2024
 • Randesund gravplass
  Formålet med planarbeidet er å utvidegravplassen mot nord for eksisterende gravplass, endre bruk av eksisterende driftsvei til kombinert drifts-/prosesjonsvei og turvei. Bolighuset innenfor planområdet forutsettes sanert, og utnyttet til parkeringsareal og driftsatkomst.
  20.05.2022
 • Ronåsen Stangenes - 85/2
  Planen er for seks nye hytter med brygger, ved sjøen i Randesund. Her finnes allerede fire hytter fra før. De nye vil ligge innimellom og bak. I tillegg planlegges det en felles brygge og en ny båtslipp. Planforslaget legger ellers det meste av Ronåsen ut til formål naturområde.
  08.08.2022
 • Rosseland park
  Planområdet ligger sør for Kiwi Rosseland og Rosseland skole, mellom Rosselandsveien og E-39. Hensikten med planen er å etablere ni leilighetsbygg langs Rosselandsveien og et tun med småhusbebyggelse mot E-39. Det legges opp til ca. 285 boenheter. Det settes av arealer til uteopphold mellom bebyggelsen. Planen foreslår også åpning av bekken som går langs sørsiden av planområdet.
  31.01.2020
 • Skogen borettslag
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i området i form av blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntarealer. Parkering planlegges under bakken for nye og eksisterende boliger, med noe parkering på bakkeplan.
  06.02.2020
 • St. Olavs vei 43
  Formålet med planarbeidet er å utvide og bygge på eksisterende studentboliger for å etablere flere boenheter
  01.09.2023
 • Steindalen, GNR 11 BNR 415 m.fl.
  Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for at det kan etableres en dagligvarebutikk i første etasje mot Steindalen.
  12.03.2024
 • Strømme felt N4 og N5
  Forslagsstiller ønsker å bygge ut området med lavere utnyttelse og med andre boligtyper enn det som var forutsatt i gjeldende reguleringsplan. Det er bygd relativt mange leiligheter i området og det vurderes derfor å bygge ut dette området med en tett og lav boligbebyggelse. Ut over at det skal tilrettelegges for bygging av boliger er det ikke lagt opp til å endre på planlagt arealbruk eller eksisterende trafikksituasjon i området.
  18.03.2024
 • Sømsveien 75 - Veslegard
  Forslagsstiller ønsker å bygge nye boliger på en eldre, større tomt på Søm. Området er hovedsakelig en eneboligtomtskrånende vendt mot vest og mot sjøen. Det legges opp til en konsentrert småhusbebyggelse, med private og felles uteareal.
  29.08.2022
 • Sørlandsparken/Næringsparken
  Hensikten med planendringen er å utvide et område avsatt til motorsportanlegg, ved å omregulere et areal avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken/Næringsparken. Planlagt utvidet område vil bli benyttet til motorsport av typen Enduro og 4x4 Offroad. Aktivitetene består av saktegående ferdighets- og utholdehetssport for bil og motorsykkel, og vil innebære etablering av en fast løype som skal tilpasses terrengets naturlige former, og med ulike vanskelighetsgrader. I tillegg til planlagt løype inngår et areal for fremtidige administrasjonsfasiliteter. Deler av området er i dag i aktiv bruk av Kristiansand Trailklubb og Kristiansand Offroad, og benyttes til et tilsvarende formål. Etter flere år med bruk, gjennom tidligere gitte dispensasjoner, er det nå et ønske fra Statsforvalteren og Kristiansand kommune at eksisterende aktiviteter blir regulert iht. plan- og bygningsloven, og som en formalitet for å gi en helhetlig reguleringsplan.
  15.11.2021
 • Tangen - felt B1-4
  Planforslaget har tidligere vært ute på offentlig ettersyn og ble fremmet til sluttbehandling i bystyret våren 2022. I sluttbehandlingen ble planen sendt tilbake til administrasjonen for bearbeiding og mer medvirkning med elevene på Tangen videregående skole. Det lå samtidig en føring fra behandlingen i by- og stedsutviklingsutvalget 2022 på maksimalt 70 boenheter og at høyden måtte ned. I etterkant har det blitt gjort en politisk prinsippavklaring om at høydene kan økes til syv etasjer (2023). Hensikten med det justerte planforslaget er fortsatt å kunne etablere et bygg for kombinert bruk til forretning/kontor/tjenesteyting/leiligheter. Dette er allerede tillatt i gjeldende regulering. Dette planforslaget foreslår å gjøre endringer i volumet, plassering av funksjoner og øke antall boenheter innenfor rammene gitt i tidligere politiske vedtak.
  16.06.2021
 • Tangvallheia
  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse opp mot ca. 250 boenheter med tilhørende anlegg, og er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. Antatt bebyggelse er eneboliger, tomannsboliger, flermannsboliger, samt eventuelt leilighetsbygg. Det planlegges regulering til boligbebyggelse, samferdsel (veg, annen veggrunn, fortau, parkering), grønnstruktur (turdrag, friluftsformål, friområde). I planarbeidet blir det rettet fokus på trafikksikkerhet (skoleveg), myke trafikanter, overvannshåndtering (fordrøyning), sikre atkomst (og parkering) til bakenforliggende rekreasjonsområder, snarveger, trafikkstøy og medvirkning i h.h.t. kommunens veileder. Atkomst er i utgangspunktet fra rundkjøring på E39 (med ny arm), og vil i hovedsak følge eksisterende «Gamle Høgskolevei» vestover og inn i nytt boligområde.
  31.01.2020
 • Tinnheia bydel - områderegulering
  Kristiansand kommune, ved Plan og bygg skal utarbeide en områderegulering for Tinnheia bydel med tanke på potensialene til en fremtidig videreutvikling av bydelen. Områdereguleringen vil identifisere og avgrense mulige byutviklingsprosjekter innenfor foreslått planavgrensning. Dette fokuset vil være på Tinnheia torv, Stålveien og Malmveien, men kan også gjelde andre mindre områder som ikke er identifisert på nåværende tidspunkt.
  28.03.2023
 • Tinnheiveien 15
  Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av fem rekkehus med tilhørende carport/integrert garasje og hageareal tilknyttet boligene samt felles avkjøring fra Tinnheiveien.
  12.01.2023
 • Torridalsveien - Bernt Holms vei
  Hensikten med planen er å bygge leilighetsbygg i 2-3 etasjer med 12 leiligheter. Leilighetsbygget er planlagt på en rivningstomt (gnr/bnr 38/16 og 18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset Bernt Holms vei – Torridalsveien. I øvrig planområdet blir eksisterende situasjon regulert. Torridalsveien 70 – «Åttekanten» – blir regulert til bevaring.
  07.04.2022
 • Torridalsveien 86A-C og Major Laudals vei 21
  Hensikten med planendringen er å legge til rette for fortetting på eiendommene Torridalsveien 86 og Major Laudals vei 21. Det planlegges 2 ekstra boenheter i forhold til dagens situasjon, ved at det skilles ut to tomter fra Torridalsveien 86. I tillegg legges det til rette for at dagens to boenheter i form av en enebolig med sokkellelighet på Major Laudals vei 21 kan erstattes med en tomannsbolig.
  06.02.2024
 • Trekanten syd
  Formålet med reguleringen er å avklare fremtidig arealbruk og utnyttelse. Aktuelle arealbruksformål er bebyggelse og anlegg – kontor, forretning og tjenesteyting.
  20.10.2021
 • Tretjønnveien nord - sykkelvei og fortau
  Kristiansand kommune fremmer forslag til detaljregulering for å etablere en separat sykkelvei med fortau på strekningen mellom Fagerholt skole og Sunnivas vei. Hensikten er å bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og trygghet for gående og syklende.
  11.10.2022
 • Vardåsveien - Haumyrveien
  Hensikten med planen er å legge til rette for nye eneboligtomter gjennom en moderat fortetting av området.
  31.01.2020
 • Vardåsveien 73 og 75
  Planområdet ligger like sør for Søm lokalsenter, og består i dag av to eneboligtomter som har adkomst fra Vardåsveien. Det foreslås 3 leilighetsbygg med 36 boenheter. Første etasje har et næringslokale mot senteret i nord. Like øst for leilighetsbyggene foreslås et felles uterom, og videre øst et friområde med sandlekeplass.
  16.08.2022
 • Vavikbakken 55
  Formålet med planarbeidet er at eksisterende bebyggelse skal rives, og det er ønskelig å fradele eiendommen i to med etablering av eneboligbebyggelse på hver enkelt tomt. Samtidig er det ønskelig å rive eksisterende bryggeanlegg, for deretter å etablere nye brygger som er tilpasset eksisterende terreng, strandsone med holmer og skjær på eiendommen.
  09.01.2023
 • Vedderheia - del av felt H
  Hovedintensjonen med reguleringsarbeidet er å videreutvikle eksisterende boligområde på Vedderheia i tråd med kommuneplanen. Området er allerede hovedsakelig avsatt til utbyggingsformål, der deler av området er avsatt til offentlig friområde i gjeldende reguleringsplan. Gjennom mulighetsstudien har man funnet en mer arealeffektiv og hensiktsmessig plassering av boliger og friområder / grønnstruktur i forhold til gjeldende reguleringsplan og eksisterende bebyggelse. Dette vil løses og avklares videre i planprosessen.
  14.12.2023
 • Volleberg
  Kommunens byggesaksavdeling og private søkere opplever behandling av byggesaker innenfor de gamle reguleringsplanene på Volleberg som komplisert og problematisk. Gjeldende reguleringsplaner mangler utnyttelsesgrad og byggegrenser mm. Det er heller ikke samsvar mellom eiendomsgrenser og vei slik de er vist i plan og slik de er utformet i virkeligheten. Dette fører til at mange saker som i utgangspunktet er helt kurante må behandles som dispensasjoner.
  06.08.2021
 • Vågsbygd bydelsenter, delfelt SS3
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for en bymessig bebyggelse, med sentrums-/publikumsfunksjoner på gateplan mot offentlig veg/gate, og kontor, offentlig og privat tjenesteyting og boliger i øvrig bebyggelse.
  31.01.2020
 • Åros feriesenter - endring av plan
  Formålet med reguleringen er å legge til rette for parkering under bakken, endre byggehøyder og takform mm. I hovedsak er endringene innenfor gjeldende plan.
  30.09.2022