Tretjønnveien nord - sykkelvei og fortau

Kristiansand kommune fremmer forslag til detaljregulering for å etablere en separat sykkelvei med fortau på strekningen mellom Fagerholt skole og Sunnivas vei. Hensikten er å bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og trygghet for gående og syklende.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 11.11.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Tretjønnveien nord - sykkelvei og fortau - varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Kart som viser planområdets utstrekning.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Sunnivas vei 10
4633 Kristiansand