Kristiansand stadion

Formålet med reguleringen er å stadfesteeksisterende bruk av området: Idrettsformål og virksomheter knyttet opp mot kommunal drift. I tilknytning til reguleringen vil det bli vurdert etablering av flere tennishaller og -baner i tilknytning til de eksisterende i områdets sørende. Den østre del av området (trekledt skråning mot tilstøtende boligområde) reguleres til friområde.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 26.3 - 14.5.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00404 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 14.5.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1587 Detaljregulering, Kristiansand Stadion - Offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg-1 Plankart, sist datert 21.01.2022.pdf

Vedlegg-2 Bestemmelser, sist datert 21.01.2022.pdf

Vedlegg-3 Planbeskrivelse, sist datert 18.03.2022.pdf

Vedlegg-4 Saksfremlegg, by- og stedsutviklingsutvalget 03.03.2021.pdf

vedlegg-5 Saksprotokoll, by- og stedsutviklingsutvalget 03.03.2021.pdf

Vedlegg-6.1 ROS-analyse.pdf

Vedlegg-6.2 Uttalelser oppstart Stadion.pdf

Vedlegg-6.3 Befaring Wilds Minne skole.pdf

Vedlegg-6.4 Situasjonsplan.pdf

Vedlegg-6.5 Perspektiv - ovenfra.pdf

Vedlegg-6.6 Snitt-oppriss Snorres gate.pdf

Vedlegg-6.7 Perspektiv-1 – Snorres gate.pdf

Vedlegg-6.8 Perspektiv-2 – Snorres gate.pdf

Vedlegg-6.9 Støyutredning.pdf

Vedlegg-6.10 Redegjørelse fra Kristiansand tennisklubb-1.pdf

Vedlegg-6.11 Redegjørelse fra Kristiansand tennisklubb-2.pdf

Vedlegg-6.12 Sol-skygge.pdf

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 9.4.21

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

1587 Detaljregulering, Kristiansand Stadion - varsel om oppstart av reguleringsplan.pdf

Vedlegg - Planavgrensing.pdf

Vedlegg - Dokumenter innsendt av Kristiansand tennisklubb.pdf

Vedlegg - Referat samarbeidsgruppe sentrum-øst 17.02.2021.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Teglverksveien 3
4632 Kristiansand