Kristiansand stadion

Formålet med reguleringen er å stadfesteeksisterende bruk av området: Idrettsformål og virksomheter knyttet opp mot kommunal drift. I tilknytning til reguleringen vil det bli vurdert etablering av flere tennishaller og -baner i tilknytning til de eksisterende i områdets sørende. Den østre del av området (trekledt skråning mot tilstøtende boligområde) reguleres til friområde.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 25.10.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 25.11.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00404 ved klage til planen.

Send klage innen 25.11.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt plan (PDF)

1. Plankart, sist datert 01.09.2023 (PDF)

2. Bestemmelser, sist datert 01.09.2023 (PDF)

3. Planbeskrivelse, sist datert 18.03.2022 (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 26.3. - 14.5.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00404 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 14.5.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg-1 Plankart, sist datert 21.01.2022 (PDF)

Vedlegg-2 Bestemmelser, sist datert 21.01.2022 (PDF)

Vedlegg-3 Planbeskrivelse, sist datert 18.03.2022 (PDF)

Vedlegg-4 Saksfremlegg, by- og stedsutviklingsutvalget 03.03.2021 (PDF)

vedlegg-5 Saksprotokoll, by- og stedsutviklingsutvalget 03.03.2021 (PDF)

Vedlegg-6.1 ROS-analyse (PDF)

Vedlegg-6.2 Uttalelser oppstart Stadion (PDF)

Vedlegg-6.3 Befaring Wilds Minne skole (PDF)

Vedlegg-6.4 Situasjonsplan (PDF)

Vedlegg-6.5 Perspektiv - ovenfra (PDF)

Vedlegg-6.6 Snitt-oppriss Snorres gate (PDF)

Vedlegg-6.7 Perspektiv-1 – Snorres gate (PDF)

Vedlegg-6.8 Perspektiv-2 – Snorres gate (PDF)

Vedlegg-6.9 Støyutredning (PDF)

Vedlegg-6.10 Redegjørelse fra Kristiansand tennisklubb-1 (PDF)

Vedlegg-6.11 Redegjørelse fra Kristiansand tennisklubb-2 (PDF)

Vedlegg-6.12 Sol-skygge (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 9.4.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av reguleringsplan (PDF)

Vedlegg - Planavgrensing (PDF)

Vedlegg - Dokumenter innsendt av Kristiansand tennisklubb (PDF)

Vedlegg - Referat samarbeidsgruppe sentrum-øst 17.02.2021 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Teglverksveien 3
4632 Kristiansand