Kunngjøringer

KORT FORTALT

Her finner du:

  • Kunngjøringene som annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag.
  • Oversikt over reguleringsplaner som er under arbeid og planer til offentlig ettersyn eller høring.
  • Oversikt over kommunedelplaner og utbyggingsavtaler til høring.

Kunngjøringer

Kunngjøringer annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag (tidligere fredager). Du finner tidligere ukers kunngjøringer ved å velge dato i kalenderen.

Kunngjøringer – kalender – nettversjon

Høringsforslag: Forskrift om boligsoneparkering i Kristiansand kommune

Bystyret vedtok 27.01.2021 sak 9/21 i forbindelse med kommunesammenslåingen å videreføre forskrift om bosoneparkering, Kristiansand kommune av 26. september 2007, med nødvendige endringer i forhold til organisatoriske endringer. Videre ble det vedtatt at parkeringsenheten skulle igangsette arbeidet med å revidere kommunens lokale forskrift om bosoneparkering for å tilpasse overordnede føringer og krav som følge av nytt forslag til kommuneplanens arealdel for Kristiansand. På bakgrunn av dette foreligger det nå forslag til ny forskrift om boligsoneparkering.

Her finner du forslaget til ny forskrift om boligsoneparkering i Kristiansand kommune

Kommuneplanens arealdel 2023–2034

Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023-2034 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 5. mars 2023  

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, vil den som utarbeider planforslaget varsle om oppstart. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst fire uker.

Her finner du reguleringsplaner som er under oppstart

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn eller høring er den formelle høringen av et planforslag. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst seks uker.

Her finner du reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Liste over reguleringsplaner under arbeid

Her finner du  en alfabetisk liste over alle reguleringsplaner som er under arbeid

Kommunedelplaner

Her finner du kommunedelplaner under arbeid.

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av bystyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven klage på vedtaket innen tre uker.

Her finner du oversikt over planer som nylig er vedtatt av bystyret

Utbyggingsavtaler

Her finner du utbyggingsavtaler som er til offentlig ettersyn.
Siden har også generell informasjon om utbyggingsavtaler og utbyggingsprogram.