Strømme felt N4 og N5

Forslagsstiller ønsker å bygge ut området med lavere utnyttelse og med andre boligtyper enn det som var forutsatt i gjeldende reguleringsplan. Det er bygd relativt mange leiligheter i området og det vurderes derfor å bygge ut dette området med en tett og lav boligbebyggelse. Ut over at det skal tilrettelegges for bygging av boliger er det ikke lagt opp til å endre på planlagt arealbruk eller eksisterende trafikksituasjon i området.

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til Johan.Nyland@asplanviak.no innen 25.4.2024.

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Postboks 701
4808 Arendal

Varsel om oppstart detaljregulering (PDF)

Planavgrensning (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: