Endring av reguleringsplan for E39 – driftstasjon Lohnelier

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av driftsstasjon for E39 i området som i dag er regulert til samferdselseanlegg, annen veggrunn. Det bygges ny E39 på strekningen Kristiansand øst – Mandal øst. Veien bygges som en firefelts motorvei med fartsgrense km/t. Strekningen skal være ferdig bygget i løpet av høsten 2022. Langs strekningen på Lohnelier i Søgne, er det behov for å etablere en driftsstasjon for drifting av veganlegget.