Reguleringsplan

Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning, og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden.

En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

Mange av detaljreguleringsplanene fremmes av private forslagsstillere. Plan og bygg behandler planene og legger dem frem til politisk behandling. Plan og bygg har også ansvar for å utarbeide kommunens egne reguleringsplaner. Underveis i prosessene har du som innbygger mulighet til å påvirke innholdet i planen. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.