Moseheia øst

Formålet med reguleringen er å detaljregulere eksisterende fritidseiendommer til boligformål med tilhørende arealer i sjø brygge og føre en mindre privat vei fram til tomtegrenser. Dagens lekeplass vest i området skal oppgraderes/justeres. Tomtene er delvis bebygd i dag, og har også brygger og båtplasser mot nord og øst i området.