Marviksveien 98

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging med leilighetsbygg med 92 leiligheter med tilhørende arealer til lek og uteopphold. Det skal også tilrettelegges for forretning/ bevertning/ tjenesteyting i første etasje mot Marviksveien.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 17.2. - 6.4.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-22/02640 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 6.4.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF, 23 MB)

5. Saksprotokoll (PDF, 8 MB)

Bakgrunnsdokumentasjon

6. Illustrasjonsprosjekt (PDF, 120 MB)

7. ROS-sjekkliste (PDF)

8. Innkomne merknader ved oppstart (PDF)

9. Mobilitetsplan (PDF, 4 MB)

10. Støyrapport (PDF, 6 MB)

11. Geoteknisk utredning - områdestabilitet (PDF)

12. Geotekniske grunnundersøkelser (PDF, 7 MB)

13. Overvannsnotat (PDF, 7 MB)

14. Oversikt vann, avløp og drenering (PDF)

15. Veiløsning (PDF)

16. Brannotat (PDF)

17. Energiutredning (PDF)

18. Ombrukskartlegging (PDF, 8 MB)

19. Vindmikroklimaanalyse (PDF)

20. Naturmangfold (PDF)

21. Næringsanalyse (PDF)

22. Miljøtekniske grunnundersøkelser (PDF, 4MB)

23. Referat fra medvirkning med Wilds Minne skole (PDF)

24. Referat fra medvirkning med Oddemarka skole (PDF)

25. Referat fra informasjonsmøte (PDF)

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til nils.olav.berge@wsp.com innen 28.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
Fjellgata 6
4612 Kristiansand

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

Roligheden_kart_varsel (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Planinititativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Marviksveien 98
4632 Kristiansand