Fortau langs FV 3908 - Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Formålet med planen er å etablere en gang-/sykkelløsning på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.3.2024.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 27.4.2024. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/06005 ved klage til planen.

Send klage innen 27.4.2024

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 1.7. - 9.9.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-20/06005 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.9.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

3D illustrasjon (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Reguleringsplankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll 15.06.2023 (PDF)

6. ROS analyse (PDF)

7. Medvirkning med barn og unge (PDF)

8. Støyutredning (PDF)

9. Overvannsnotat (PDF)

10. Geoteknisk fagrapport (PDF)

11. Planillustrasjon (PDF)

11. Samlet innspill til varsel om oppstart (PDF)

12. Fagrapport-Illustrasjoner (PDF)

Oppstart

Agder fylkeskommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til postmottak@agderfk.no innen 1.10.2021.

Brev ved varsel om oppstart av reguleringsplan (PDF)

Planavgrensning_Fv 3908 Skudeviga (PDF)

Referat fra oppstartmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Fløybakken 5B
4625 Flekkerøy