Randesund gravplass

Formålet med planarbeidet er å utvidegravplassen mot nord for eksisterende gravplass, endre bruk av eksisterende driftsvei til kombinert drifts-/prosesjonsvei og turvei. Bolighuset innenfor planområdet forutsettes sanert, og utnyttet til parkeringsareal og driftsatkomst.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.9.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 28.10.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-22/01208 ved klage til planen.

Send klage innen 28.10.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn - utvidet frist

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8.5. - 21.6.2023 28.6.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-22/01208 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 28.6.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn utvidet høringsfrist (PDF)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Illustrasjonsplan (PDF)

3. Reguleringsbestemmelser (PDF)

4. Planbeskrivelse (PDF)

5. Saksfremlegg (PDF)

6. Saksprotokoll (PDF)

7. Ingeniørgeologisk notat for estimat av sikringsomfang (PDF)

8. Skredfarevurdering (PDF)

9. Naturmangfold (PDF)

10. Resipientvurdering Frikstadtjønn (PDF)

11. VAO-notat (PDF)

12. Miljøteknisk datarapport (PDF)

13. Geoteknisk datarapport (PDF)

14. Sjekkliste ROS (PDF)

15. Innspill oppstart (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 16.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Merk brevet med: PLAN-22/01152

Oppstartsvarsel (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kongshavnveien 50
4639 Kristiansand