Randesund gravplass

Formålet med planarbeidet er å utvidegravplassen mot nord for eksisterende gravplass, endre bruk av eksisterende driftsvei til kombinert drifts-/prosesjonsvei og turvei. Bolighuset innenfor planområdet forutsettes sanert, og utnyttet til parkeringsareal og driftsatkomst.

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 16.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Merk brevet med: PLAN-22/01152

1618 Detaljregulering, Randesund gravplass - Oppstartsvarsel .pdf

1618 Detaljregulering, Randesund gravplass - Oppstartsmøtereferat 12.05.22.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kongshavnveien 50
4639 Kristiansand