Tangvallheia

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse opp mot ca. 250 boenheter med tilhørende anlegg, og er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel. Antatt bebyggelse er eneboliger, tomannsboliger, flermannsboliger, samt eventuelt leilighetsbygg. Det planlegges regulering til boligbebyggelse, samferdsel (veg, annen veggrunn, fortau, parkering), grønnstruktur (turdrag, friluftsformål, friområde). I planarbeidet blir det rettet fokus på trafikksikkerhet (skoleveg), myke trafikanter, overvannshåndtering (fordrøyning), sikre atkomst (og parkering) til bakenforliggende rekreasjonsområder, snarveger, trafikkstøy og medvirkning i h.h.t. kommunens veileder. Atkomst er i utgangspunktet fra rundkjøring på E39 (med ny arm), og vil i hovedsak følge eksisterende «Gamle Høgskolevei» vestover og inn i nytt boligområde.

Oppstart

ViaNova Kristiansand AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 26.3.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 Kristiansand

Oppstartsvarsel (PDF)

Planavgrensning (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gamle Høgskolevei 45
4640 Søgne