Kleplandsveien 473/58

Forslagsstiller ønsker å regulere for forsamlingshus, - barnehage og rundt ti rekkehus. Området er i dag regulert til boligformål med megethøy utnyttelse.

Oppstart

Prosjektgruppen AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til svein@pgas.no innen 5.6.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Prosjektgruppen AS
v/Svein Haugen
Lundeveien 99
4640 Søgne

Varsel om oppstart regulering. Kleplandsveien (PDF)

Grunnkart (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Reguleringsplan (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: