Heftenes småbåthavn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny småbåthavn som blir en utvidelse av eksisterende, og i området som er tilrettelagt for småbåthavn jf. kommuneplanens arealdel. I tillegg skal det reguleres parkeringsplass (sør for Heftenesveien) og atkomst (gangsti) mellom parkering og småbåthavn. Det vurderes regulering til småbåtanlegg (med tilhørende brygger, flytebrygger og utriggere), samferdsel (veg og parkering), turveg, LNF (friluftsformål), ferdsel (sjø) og friluftsområde i sjø og vassdrag.