Heftenes småbåthavn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny småbåthavn som blir en utvidelse av eksisterende, og i området som er tilrettelagt for småbåthavn jf. kommuneplanens arealdel. I tillegg skal det reguleres parkeringsplass (sør for Heftenesveien) og atkomst (gangsti) mellom parkering og småbåthavn. Det vurderes regulering til småbåtanlegg (med tilhørende brygger, flytebrygger og utriggere), samferdsel (veg og parkering), turveg, LNF (friluftsformål), ferdsel (sjø) og friluftsområde i sjø og vassdrag.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.12. - 10.2.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02990 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 10.2.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll - areal og miljøutvalget (PDF)

6. Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF)

7. Rapport - Biologisk mangfold (PDF)

8. Rapport Heftenes, Norsk Maritimt Museum (PDF)

9. Marin undersøkelse Heftenes (PDF)

10. Tilbakemelding vedr fornminner på land (PDF)

11. Notat veiteknisk gjennomgang - heftenesveien (PDF)

12. Overvannsrapport (PDF)

13. Parkeringsplass - snitt og tegning (PDF)

14. Konsekvenser av økt parkeringsdekning (PDF)

15. Referat fra medvirkningsmøter (PDF)

16. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (PDF)

17. Innspill til oppstartsvarslet (PDF)

18. Kjennelse jordskifte (PDF)

Oppstart

ViaNova Kristiansand AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til even.lorentsen@vianova.no innen 10.11.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

ViaNova Kristiansand AS
Gyldenløves gate 1C
4611 Kristiansand

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: