Skogen borettslag - detaljregulering

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i området i form av blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntarealer. Parkering planlegges under bakken for nye og eksisterende boliger, med noe parkering på bakkeplan.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16.2.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19.3.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01924 ved klage til planen.

Send klage innen 19.3.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Plankart parkeringskjeller (PDF)

3. Reguleringsbestemmelser (PDF)

4. Planbeskrivelse (PDF)

5. Saksfremlegg (PDF)

6. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 14.5. - 25.6.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01924 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 25.6.2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart_Alternativ1 (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Plankart_Alternativ2 (PDF)

4. Planbeskrivelse uten vedlegg (PDF)

5. saksfremlegg -By- og stedsutviklingsutvalget (PDF)

6. Saksprotokoll - By- og stedsutviklingsutvalget (PDF)

7. Sol-skyggeanalyse_Alternativ1 (PDF)

8. Sol-skyggeanalyse_KJM_Alternativ1 (PDF)

9. Sol-skyggeanalyse_Alternativ2 (PDF)

10. Sol-skyggeanalyse_KJM_Alternativ2 (PDF)

11. Illustrasjoner (PDF)

12. Illustrasjonsplan og snitt (PDF)

13. Temakart barn og unge (PDF)

14. Fagrapport overvannshåndtering (PDF)

15. Beregninger avrenning (PDF)

16. Miljøteknisk grunnundersøkelser Grønndalen (PDF)

17. Støyrapport (PDF)

18. Trafikksikkerhetsanalyse (PDF)

19. Notat trafikk Tinnheia (PDF)

20. Mobilitetsplan Skogen Borettslag (PDF)

21. Helseeffekter (PDF)

22. Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF)

23. Innspill til oppstart av planarbeid (PDF)

INFO OM PLANEN

Skogen borettslag

Besøksadresse: