Skogen borettslag - detaljregulering

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i området i form av blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntarealer. Parkering planlegges under bakken for nye og eksisterende boliger, med noe parkering på bakkeplan.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16.2.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19.3.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01924 ved klage til planen.

Send klage innen 19.3.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart, vedtatt i bystyret 16.02.2022.pdf

2. Plankart parkeringskjeller, vedtatt av bystyret 16. 02.2022.pdf

3. Reguleringsbestemmelser, vedtatt av bystyret 16.02.2022.pdf

4. Planbeskrivelse.pdf

5. Saksfremlegg - 1502 Detaljregulering Skogen borettslag - Sluttbehandling.pdf

6. Saksprotokoll.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 14.5 - 25.6.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01924 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 25. juni 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1502 Detaljregulering, Skogen borettslag - offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart_Alternativ1, sist datert 22.04.21.pdf

2. Bestemmelser, sist datert 22.04.21.pdf

3. Plankart_Alternativ2, sist datert 22.04.21.pdf

4. Planbeskrivelse uten vedlegg, sist datert 07.05.21.pdf

5. saksfremlegg -By- og stedsutviklingsutvalget, 22.04.21.pdf

6. Saksprotokoll - By- og stedsutviklingsutvalget 22.04.21.pdf

7. Sol-skyggeanalyse_Alternativ1.pdf

8. Sol-skyggeanalyse_KJM_Alternativ1.pdf

9. Sol-skyggeanalyse_Alternativ2.pdf

10. Sol-skyggeanalyse_KJM_Alternativ2.PDF

11. Illustrasjoner.pdf

12. Illustrasjonsplan og snitt.pdf

13. Temakart barn og unge.pdf

14. Fagrapport overvannshåndtering.pdf

15. Beregninger avrenning.pdf

16. Miljøteknisk grunnundersøkelser Grønndalen.PDF

17. Støyrapport.pdf

18. Trafikksikkerhetsanalyse.pdf

19. Notat trafikk Tinnheia.pdf

20. Mobilitetsplan Skogen Borettslag.PDF

21. Helseeffekter.pdf

22. Risiko- og sårbarhetsanalyse.PDF

23. Innspill til oppstart av planarbeid.PDF

INFO OM PLANEN

Skogen borettslag

Besøksadresse: