Dvergsnestangen, del av 96/14 og 17, Kristiansand feriesenter

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for at området kan utvikles videre som feriesenter. Gjeldende reguleringsplan fungerer dårlig for ny utvikling. Planen skal hjemle fritids- og turistformål, som det primære formålet. Det er også ønske om å sikre framtidig bruk til folkehøgskole.

Oppstart

SPISS Arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til seb@spissark.no innen 1.2.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

SPISS Arkitektur & Plan AS
Postboks 151
4662 Kristiansand

Oppstartsvarsel (PDF)

Dvergsnestangen - Planavgrensning (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

Planinitiativ sept 2021 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dvergsnesveien 571
4639 Kristiansand