Rosseland park

Planområdet ligger sør for Kiwi Rosseland og Rosseland skole, mellom Rosselandsveien og E-39. Hensikten med planen er å etablere ni leilighetsbygg langs Rosselandsveien og et tun med småhusbebyggelse mot E-39. Det legges opp til ca. 285 boenheter. Det settes av arealer til uteopphold mellom bebyggelsen. Planen foreslår også åpning av bekken som går langs sørsiden av planområdet.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.10. - 27.11.2020

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01658 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.11.2020

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Plankart (PDF)

Plankart_under bakken (PDF)

Bestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Vedtak BYSTED (PDF)

Saksframlegg (PDF)

Vedlegg 1_Konsekvensutredning (PDF)

Vedlegg 2_Sol_skygge (PDF)

Vedlegg 3_Risiko og sårbarhert (PDF)

Vedlegg 4_ Støyrapport (PDF)

Vedlegg 5_VA og overvann notat og plan (PDF)

Vedlegg 6_Rapport Åsan Naturtjenester (PDF)

Vedlegg 7_Geoteknisk undersøkelse områdestabilitet (PDF)

Vedlegg 8_Flomvurdering (PDF)

Vedlegg 9_Merknader oppstartsvarsel (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: