Vedderheia - del av felt H

Hovedintensjonen med reguleringsarbeidet er å videreutvikle eksisterende boligområde på Vedderheia i tråd med kommuneplanen. Området er allerede hovedsakelig avsatt til utbyggingsformål, der deler av området er avsatt til offentlig friområde i gjeldende reguleringsplan. Gjennom mulighetsstudien har man funnet en mer arealeffektiv og hensiktsmessig plassering av boliger og friområder / grønnstruktur i forhold til gjeldende reguleringsplan og eksisterende bebyggelse. Dette vil løses og avklares videre i planprosessen.

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til plan@trollvegg.no innen 16.1.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
V/Adi Dukic
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Oppstart planarbeid (PDF)

Plangrense (PDF)

Referat fra oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Skytterveien 145
4642 Søgne