Kirkegata, del av

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge Kirkegata som hovedsykkeltrasé. I tillegg til løsning for syklende, skal også løsning for gående og kjørende ivaretas i planarbeidet. Vurdering av fortausbredde og hvilken side av gata som skal ha bredest fortau (jf, prinsipper i kommunedelplan for Kvadraturen), behov for egne sykkelfelt, kjørebanebredde/kjøreretninger, varelevering og omfang av gateparkering inngår i planarbeidet.