Holta 9

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for to nye eneboliger i Holta 9, på Flekkerøy.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22.6.2021

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 16.7.2021. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02122 ved klage til planen.

Send klage innen 16.7.2021

Behandling av personopplysninger

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1537 Detaljregulering, - Holta 9 - melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Holta 9A
4625 Flekkerøy