Marviksletta BKH6

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av dagens industribebyggelse for å bygge et prosjekt med i overkant av 100 boliger med tilhørende utearealer i tråd med områderegulering for Marviksletta.

KORT FORTALT

Planarbeidet vil særlig belyse hvordan første etasje skal få en aktiv og god henvendelse mot de tilliggende bygatene, og hvordan dette skal sikres, også med boligformål mot gate. Videre vil det innholdet i rekreasjonsarealer og utforming av sandlekeplass drøftes som del av detaljreguleringen.

Oppstart

Solon Eiendom AS og Code Arkitektur har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til taa@soloneiendom.no innen 4.7.2021

Varsel om oppstart planarbeid industrigata 15 og 17 (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Suppleringer til innsendt planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Informasjonsmøte

Digitalt informasjonsmøte 22.6.2021 kl. 10:00

Agenda:

  • Introduksjon om forholdet mellom områdeplan og detaljreguleringsplan v/ Kristiansand Kommune
  • Kort om medvirkningsprosess og kort presentasjon av Solon Eiendom
  • Presentasjon av planlagt prosjekt av Code Arkitektur

Lenke til møtet

Kontakt Tor Olav Holen for å få lenke til møtet.

Åpne dager på Byfabrikken (Industrigata 17)

Mandag 21.6.2021 fra 14:00 - 19:00. Planlegger fra Kristiansand kommune vil også være tilstede

Onsdag 23.6.2021 fra 9:00 - 14:00

Torsdag  24.6.2021 fra 9:00 - 14:00

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Industrigata 17
4632 Kritiansand