Marviksletta BKH6

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av dagens industribebyggelse for å bygge et prosjekt med i overkant av 100 boliger med tilhørende utearealer i tråd med områderegulering for Marviksletta.

KORT FORTALT

Planarbeidet vil særlig belyse hvordan første etasje skal få en aktiv og god henvendelse mot de tilliggende bygatene, og hvordan dette skal sikres, også med boligformål mot gate. Videre vil det innholdet i rekreasjonsarealer og utforming av sandlekeplass drøftes som del av detaljreguleringen.

Oppstart

Solon Eiendom AS og Code Arkitektur har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til taa@soloneiendom.no innen 4.7.2021

2021 06 03 FINAL varsel om oppstart planarbeid industrigata 15 og 17.pdf

Marviksletta BKH6 - Referat oppstartsmøte.pdf

Suppleringer til innsendt planinitiativ_18.3.2021.pdf

Marviksletta BKH6 - Referat oppstartsmøte.pdf

Informasjonsmøte

Digitalt informasjonsmøte 22.6.2021 kl. 10:00

Agenda:

  • Introduksjon om forholdet mellom områdeplan og detaljreguleringsplan v/ Kristiansand Kommune
  • Kort om medvirkningsprosess og kort presentasjon av Solon Eiendom
  • Presentasjon av planlagt prosjekt av Code Arkitektur

Lenke til møtet

Kontakt Tor Olav Holen for å få lenke til møtet.

Åpne dager på Byfabrikken (Industrigata 17)

Mandag 21.6 fra 14:00 - 19:00. Planlegger fra Kristiansand kommune vil også være tilstede

Onsdag 23.6 fra 9:00 - 14:00

Torsdag  24.6 fra 9:00 - 14:00

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Industrigata 17
4632 Kritiansand