Tinnheia bydel - områderegulering

Kristiansand kommune, ved Plan og bygg skal utarbeide en områderegulering for Tinnheia bydel med tanke på potensialene til en fremtidig videreutvikling av bydelen. Områdereguleringen vil identifisere og avgrense mulige byutviklingsprosjekter innenfor foreslått planavgrensning. Dette fokuset vil være på Tinnheia torv, Stålveien og Malmveien, men kan også gjelde andre mindre områder som ikke er identifisert på nåværende tidspunkt.

Vedtatt planprogram

By- og stedsutviklingsutvalget vedtok 15.6.2023 planprogrammet.

Oppstart og høring av planprogram

Kristiansand kommune v/Plan og bygg har startet arbeidet med områderegulering.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 12. mai 2023.

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf

Planavgrensning.pdf

Planprogram for Tinnheia bydel, sist datert 13.03.2023 .pdf

Informasjonsmøte

Vi ønsker alle velkommen til informasjonsmøte den 3. mai kl. 17.30 i gymsalen på Karl Johans Minne skole. På møtet vil representanter fra Plan og bygg informere om innholdet i planprogrammet og områdereguleringsprosessen og hva dette vil betyr for Tinnheia. Det vil også informeres om den tidligere mulighetsstudien og kobling opp mot områdereguleringen. Det vil etter presentasjonen bli mulighet og stille spørsmål.

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tinnheiveien 20
4629 Kristiansand