Birkedalsveien 20

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende næringsarealer i Høllen Vest.

Oppstart

Arkicon as har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kristin@arkiconas.no innen 15.8.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Arkicon as
Kjøita 37
4630 Kristiansand

Varsel om oppstart av detaljregulering - Birkedalsveien 20 (PDF)

1 Planavgrensning Oppstart (PDF)

2 Planinitiativ (PDF)

3 Referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Birkedalsveien 20
4640 Søgne