Vågsbygd bydelsenter, delfelt SS3

Formålet med reguleringen er å legge til rette for en bymessig bebyggelse, med sentrums-/publikumsfunksjoner på gateplan mot offentlig veg/gate, og kontor, offentlig og privat tjenesteyting og boliger i øvrig bebyggelse.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23.11.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 28.1.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02254 ved klage til planen.

Send klage innen 28.1.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Vågsbygd bydelssenter, delfelt SS3 - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart vedtatt av bystyret 23.11.2022.pdf

2. Plankart kjeller vedtatt av bystyret 23.11.2022.pdf

3. Reguleringsbestemmelser vedtatt av bystyret 23.11.2022.pdf

4. Planbeskrivelse datert 07.09.pdf

5. Saksfremlegg - bystyret 23.11.2022.pdf

6. Saksprotokoll - bystyret 23.11.2022.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 3.5 - 18.6

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02254 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18. juni 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1553 Detaljregulering - Vågsbygd bydelssenter, delfelt SS3 - offentlig ettersyn.PDF

1. Plankart.PDF

2. Plankart - kjeller.PDF

3. Reguleringsbestemmelser.PDF

4. Planbeskrivelse.PDF

5. Saksfremlegg.PDF

6. Saksprotokoll.PDF

7. ROS-analyse.PDF

8. Mobilitetsplan.PDF

9. Situasjonsplan.PDF

10. Landskapsanalyse.PDF

11. Naturmangfoldvurdering.PDF

12. Støyrapport.PDF

13. Illustrasjoner.PDF

14. Sol og skyggediagram med eksisterende bebyggelse (Huset).PDF

15. Sol og skyggediagram med ny bebyggelse.PDF

15. Referat fra medvirkningsmøte.PDF

16. Snitt som viser terrengtilpasninger.PDF

17. Snitt tegninger.PDF

18. Innspill til oppstart av planarbeidet.PDF

INFO OM PLANEN

Vågsbygd bydelssenter, delområde SS3

Besøksadresse: