Tangen - felt B1-4

Planforslaget Tangen felt B1-4 omfatter tomten hvor Sylinderservice tidligere holdt til, inkludert omliggende infrastruktur. I dag benyttes Sylinderservicetomten kun til parkering og arealet rundt har også liten estetisk opparbeidelse. Gjeldende reguleringsplan Tangen felt B1 (planID 1044) hjemler allerede utvikling av et kombinert kontor-, forretning- og leilighetsbygg på tomten. Planforslaget foreslår en noen annen utforming enn gjeldende reguleringsplan mht. høyder og byggegrenser. Bygget økes fra 5 til 7 etasjer og byggegrensene justeres  for å forme bygget. Som en følge av høydeøkningen kan antall leiligheter økes fra 52 til 80 boenheter. Videre foreslår planforslaget en større fleksibilitet med hensyn til hvilke virksomheter som kan tillates i 1. etasje.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 18.6. - 20.8.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02601 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.8-2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Plankart på bakken (PDF)

Plankart under bakken (PDF)

Planbestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Saksframlegg (PDF)

Vedtak BYSTED (PDF)

Vedlegg 1_Illustrasjonsplan (PDF)

Vedlegg 2_Geoteknisk undersøkelse (PDF)

Vedlegg 3_Høydesatt illustrasjonsplan overvann (PDF)

Vedlegg 4_Profil fortau (PDF)

Vedlegg 5_ROS sjekkliste (PDF)

Vedlegg 6_Solstudie1 (PDF)

Vedlegg 7_Solstudie2 (PDF)

Vedlegg 8_Støy dag (PDF)

Vedlegg 9_Støy natt (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tangen 25
4608 Kristiansand