Tangen - felt B1-4

Planforslaget har tidligere vært ute på offentlig ettersyn og ble fremmet til sluttbehandling i bystyret våren 2022. I sluttbehandlingen ble planen sendt tilbake til administrasjonen for bearbeiding og mer medvirkning med elevene på Tangen videregående skole. Det lå samtidig en føring fra behandlingen i by- og stedsutviklingsutvalget 2022 på maksimalt 70 boenheter og at høyden måtte ned. I etterkant har det blitt gjort en politisk prinsippavklaring om at høydene kan økes til syv etasjer (2023). Hensikten med det justerte planforslaget er fortsatt å kunne etablere et bygg for kombinert bruk til forretning/kontor/tjenesteyting/leiligheter. Dette er allerede tillatt i gjeldende regulering. Dette planforslaget foreslår å gjøre endringer i volumet, plassering av funksjoner og øke antall boenheter innenfor rammene gitt i tidligere politiske vedtak.

Nytt offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 27.01.–09.03.2024.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02601 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 09.03.2024

Behandling av personopplysninger

Andre offentlig ettersyn (PDF)

Planbeskrivelse (PDF, 20 MB)

Saksframlegg delegert (PDF, 11 MB)

Planbestemmelser (PDF)

Plankart (PDF)

Vedlegg 1_ROS sjekkliste (PDF)

Vedlegg 2_Støyrapport (PDF)

Vedlegg 3_Geoteknisk undersøkelse (PDF)

Vedlegg 4_Medvirking og dialog naboer (PDF, 8 MB)

Vedlegg 5_Illustrasjoner og vedlegg (PDF, 20 MB)

Vedlegg 6_Foreløpig teknisk løsning fortau og overvann (PDF)

Vedlegg 7_Tidligere politiske vedtak (PDF)

Vedlegg 8_Oppsummering av merknader tidligere planforslag (PDF)

Vedlegg 9_Supplerende sol- og skyggeillustrassjoner (PDF, 9 MB)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 18.6. - 20.8.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02601 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.8-2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Plankart på bakken (PDF)

Plankart under bakken (PDF)

Planbestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Saksframlegg (PDF)

Vedtak BYSTED (PDF)

Vedlegg 1_Illustrasjonsplan (PDF)

Vedlegg 2_Geoteknisk undersøkelse (PDF)

Vedlegg 3_Høydesatt illustrasjonsplan overvann (PDF)

Vedlegg 4_Profil fortau (PDF)

Vedlegg 5_ROS sjekkliste (PDF)

Vedlegg 6_Solstudie1 (PDF)

Vedlegg 7_Solstudie2 (PDF)

Vedlegg 8_Støy dag (PDF)

Vedlegg 9_Støy natt (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tangen 25
4608 Kristiansand