Tangen - felt B1-4

Planforslaget Tangen felt B1-4 omfatter tomten hvor Sylinderservice tidligere holdt til, inkludert omliggende infrastruktur. I dag benyttes Sylinderservicetomten kun til parkering og arealet rundt har også liten estetisk opparbeidelse. Gjeldende reguleringsplan Tangen felt B1 (planID 1044) hjemler allerede utvikling av et kombinert kontor-, forretning- og leilighetsbygg på tomten. Planforslaget foreslår en noen annen utforming enn gjeldende reguleringsplan mht. høyder og byggegrenser. Bygget økes fra 5 til 7 etasjer og byggegrensene justeres  for å forme bygget. Som en følge av høydeøkningen kan antall leiligheter økes fra 52 til 80 boenheter. Videre foreslår planforslaget en større fleksibilitet med hensyn til hvilke virksomheter som kan tillates i 1. etasje.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 18.6 - 20.8.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02601 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20. aug 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1594 Detaljregulering, Tangen felt B1-4 - offentlig ettersyn.pdf

1594_Plankart på bakken_Tangen felt B1-4_offentlig ettersyn.pdf

1594_Plankart under bakken_Tangen felt B1-4_offentlig ettersyn.pdf

1594_Planbestemmelser Tangen felt B1-4_offentlig ettersyn.pdf

1594_Planbeskrivelse_Tangen felt B1-4 _offentlig ettersyn.pdf

1594_Saksframlegg_Tangen felt B1-4_offentlig ettersyn.pdf

Vedtak BYSTED, 10062021, Sak 146-21, 1594 Detaljregulering Tangen felt B1-4 - offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 1_Tangen felt B1-4_Illustrasjonsplan_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 2_Tangen felt B1-4_geoteknisk undersøkelse_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 3_Tangen felt B1-4_Høydesatt illustrasjonsplan overvann_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 4_Tangen felt B1-4_Profil fortau_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 5_Tangen felt B1-4_ROS sjekkliste_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 6_Tangen felt B1-4_Solstudie1_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 7_Tangen felt B1-4_Solstudie2_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 8_Tangen felt B1-4_Støy dag_offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg 9_Tangen felt B1-4_Støy natt_offentlig ettersyn.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tangen 25
4608 Kristiansand