Benestad, områdene CFK1 og CHA1

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.3.2024.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 27.4.2024. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-22/03135 ved klage til planen.

Send klage innen 27.4.2024

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart, sist datert 02.02.2024 (PDF)

2. Bestemmelser, sist datert 02.02.2024 (PDF)

3. Planbeskrivelse, sist datert 02.02.2024 (PDF, 10 MB)

4. Saksframlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 25.11. - 13.1.2024

Sett inn saksnummeret <saksnr> ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 13.1.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse uten vedlegg (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Illustrasjoner (PDF, 14 MB)

7. Mobilitetsplan (PDF)

8. Støyvurdering (PDF)

9. Områdestabilitets vurdering (PDF)

10. Veitegninger (PDF)

11. Overvannsnotat med vedlegg (PDF)

12. ROS - analyse (PDF)

Oppstart

Oksøy Eiendom AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til camilla@oksoyeiendom.no innen 1.3.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Oksøy Eiendom
v/Camilla Trondsen
Postboks 345
4663 Kristiansand

Oppstartsbrev (PDF)

Forslag til planavgrensing, plan (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: