Benestad, områdene CFK1 og CHA1

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 25.11. - 13.1.2024

Sett inn saksnummeret <saksnr> ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 13.1.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse uten vedlegg (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Illustrasjoner (PDF, 14 MB)

7. Mobilitetsplan (PDF)

8. Støyvurdering (PDF)

9. Områdestabilitets vurdering (PDF)

10. Veitegninger (PDF)

11. Overvannsnotat med vedlegg (PDF)

12. ROS - analyse (PDF)

Oppstart

Oksøy Eiendom AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til camilla@oksoyeiendom.no innen 1.3.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Oksøy Eiendom
v/Camilla Trondsen
Postboks 345
4663 Kristiansand

Oppstartsbrev (PDF)

Forslag til planavgrensing, plan (PDF)

Oppstartsmøtereferat (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: