Grostølveien 8, 10 og 12

Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av 7-8 nye boenheter med tilhørende infrastruktur som veier, parkering, mm. Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av eksisterende veinett i Grostølveien.

Oppstart

SPISS Arkitektur og Plan AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til mnj@spissark.no innen 6. oktober 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

SPISS Arkitektur og Plan AS 
Postboks 151
4662 Kristiansand

2227 Oppstartsvarsel_080921.pdf

1505 Grostølvein -

Forslag til planavgrensing.pdf

1505 Detaljregulering, Grostølveien 8, 10 og 12- Referat - oppstartsmøte.PDF

Planinitiativ - Grostølveien.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Grostølveien 8
4634 Kristiansand