Grostølveien 8, 10 og 12

Formålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av 7-8 nye boenheter med tilhørende infrastruktur som veier, parkering, mm. Planen legger til rette for utvidelse og oppgradering av eksisterende veinett i Grostølveien.

Oppstart

SPISS Arkitektur og Plan AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til mnj@spissark.no innen 6.10.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

SPISS Arkitektur og Plan AS 
Postboks 151
4662 Kristiansand

Oppstartsvarsel (PDF)

Forslag til planavgrensing (PDF)

Referat - oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Grostølveien 8
4634 Kristiansand