Kobberveien– 151/2473 m.fl

Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal, parkering og teknisk infrastruktur. Reguleringen vil også hensynta tursti i området. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: støy, barn og unges interesser, turstier, solforhold, forurenset grunn og overvann.

Oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å gjenoppta reguleringen av planen.

Send merknad til innspill@planfolket.no innen 17. juli 2022.

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varslingsbrev - Kobberveien.pdf

Vedlegg 1 - Planens begrensning.pdf

Planinitiativ for Kobberveien170322.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kobberveien 2
4616 Kristiansand