Vardåsveien 73 og 75

Planområdet ligger like sør for Søm lokalsenter, og består i dag av to eneboligtomter som har adkomst fra Vardåsveien. Det foreslås 3 leilighetsbygg med 36 boenheter. Første etasje har et næringslokale mot senteret i nord. Like øst for leilighetsbyggene foreslås et felles uterom, og videre øst et friområde med sandlekeplass.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22.3.2023.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 3.6.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/04664 ved klage til planen.

Send klage innen 3.6.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1 Plankart (PDF)

2 Bestemmelser iht. bystyrevedtak (PDF)

3 Planbeskrivelse iht. bystyrevedtak (PDF)

4 Saksframlegg (PDF)

5 Saksprotokoll (PDF)

6 llustrasjoner iht bystyrevedtak (PDF)

Ettersendelse av dokumenter

Offentlig ettersyn - ettersending av dokumenter (PDF)

Vedlegg 21 Vedtak (PDF)

Vedlegg 22 Saksframstilling (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 20.8. - 1.10.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/04664 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 1.10.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Informasjonsmøte

Hvis du ønsker å få mer informasjon om reguleringsplanen avholder saksbehandler
informasjonsmøter i Rådhuskvartalet (Rådhusgata 18), torsdag 1.9, kl 1700 - 2000. Saksbehandler tar mot en eier/ eiere av gangen. Dere kan
henvende dere i skranken første etasje. Møterommet er Karen Biltzing, i
underetasjen.

Det er påmelding, det settes av 30 minutter til hvert møte.

Offentlig ettersyn (PDF)

1 Plankart (PDF)

2 Bestemmelser (PDF)

3 Planbeskrivelse (PDF)

4 Landskapsplan (PDF)

5 Snitt (PDF)

6 3D Illustrasjoner (PDF)

7 Plantegninger fra kjeller til 5 etasje (PDF)

8 Mobilitetsplan (PDF)

9 Støyrapport (PDF)

10 ROS analyse (PDF)

11 Overvannsnotat med beregninger (PDF)

12 Perspektiver utendørs (PDF)

13 Referat medvirkning Haumyrheia ungdomsskole (PDF)

14 Referat medvirkning Søm barnehage (PDF)

15 Referat medvirkning Vardåsen barneskole (PDF)

16 Merknader etter visualisering (PDF)

17 Illustrasjoner visualisering (PDF)

18 Arealer og boligstørrelser (PDF)

19 Snitt (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vardåsveien 73
4637 Kristiansand