Kvartal 7

Det skal etableres næringsvirksomhet i hele 1. etasje, i kvartalet. Det blir blant annet detaljhandel, dagligvarebutikk, bevertning, tjenesteyting og hotell. 2-5 etasje planlegges for boliger, tjenesteyting eller kontor. Et indre gårdsrom på taket av 1. etasje skal tilrettelegges som felles uteareal for beboerne. Om det tas utgangpunkt i at alle nybygg bygges for bolig, og ikke næring, vil maks antall bli 134 boliger.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16.2.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19.3.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02677 ved klage til planen.

Send klage innen 19.3.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1 Plankart, nivå 1,2 og 3, sist datert 19.04.2021.pdf

2 Bestemmelser datert 06.01.2022.pdf

3 Planbeskrivelse datert 05.01.2022.pdf

4 Saksframlegg.pdf

5 Bystyrets vedtak 16.02.2022.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 14.5 - 25.6.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02677 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 25. juni 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

3D-modell av planforslaget

1499 Detaljregulering, Kvartal 7 - offentlig ettersyn.pdf

1 Plankart, nivå 1,2 og 3, sist datert 19.04.2021.pdf

2 Reguleringsbestemmelser sist datert 19.04.2021.pdf

3 Planbeskrivelsesendt sist datert 15.04.2021.pdf

4 Planer fra kjeller til tak.pdf

5 Snitt.pdf

6 Sol- og skyggeanalyser.pdf

7 Fasader.pdf

8 Sandlek, jord og fordrøyning.pdf

9 Perspektiver.pdf

10 Sjekkliste for ROS.pdf

11 Referat Todda skole elevråd 09.01.2020.pdf

12 Referat Grim skole elevråd 15.01.2020.pdf

13 VA og overvann.pdf

14 Gatebruksløsning.pdf

15 Mobilitetsplan.PDF

16 Luftforurensning kvartal 7.pdf

17 Notat grunnforhold.PDF

18 Støyrapport 16.08.PDF

19 Konsekvens uten avtale med Henrik Wergelands gate 1.PDF

20 Saksframstilling.PDF

21 Saksprotokoll 06.05.2021 BSU.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vestre Strandgate 36
4612 Kristiansand