Kvartal 7

Det skal etableres næringsvirksomhet i hele 1. etasje, i kvartalet. Det blir blant annet detaljhandel, dagligvarebutikk, bevertning, tjenesteyting og hotell. 2-5 etasje planlegges for boliger, tjenesteyting eller kontor. Et indre gårdsrom på taket av 1. etasje skal tilrettelegges som felles uteareal for beboerne. Om det tas utgangpunkt i at alle nybygg bygges for bolig, og ikke næring, vil maks antall bli 134 boliger.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16.2.2022.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19.3.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02677 ved klage til planen.

Send klage innen 19.3.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1 Plankart, nivå 1,2 og 3 (PDF)

2 Bestemmelser (PDF)

3 Planbeskrivelse (PDF)

4 Saksframlegg (PDF)

5 Bystyrets vedtak (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 14.5. - 25.6.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02677 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 25.6.2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

3D-modell av planforslaget (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1 Plankart, nivå 1,2 og 3 (PDF)

2 Reguleringsbestemmelser (PDF)

3 Planbeskrivelsesendt (PDF)

4 Planer fra kjeller til tak (PDF)

5 Snitt (PDF)

6 Sol- og skyggeanalyser (PDF)

7 Fasader (PDF)

8 Sandlek, jord og fordrøyning (PDF)

9 Perspektiver (PDF)

10 Sjekkliste for ROS (PDF)

11 Referat Todda skole elevråd (PDF)

12 Referat Grim skole elevråd (PDF)

13 VA og overvann (PDF)

14 Gatebruksløsning (PDF)

15 Mobilitetsplan (PDF)

16 Luftforurensning (PDF)

17 Notat grunnforhold (PDF)

18 Støyrapport (PDF)

19 Konsekvens uten avtale med Henrik Wergelands gate 1v

20 Saksframstilling (PDF)

21 Saksprotokoll (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vestre Strandgate 36
4612 Kristiansand