Vardåsveien - Haumyrveien

Hensikten med planen er å legge til rette for nye eneboligtomter gjennom en moderat fortetting av området.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 23.2 - 9.4.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01925 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.4.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1501 Detaljregulering, Vardåsveien-Haumyrveien - offentlig ettersyn.pdf

Detaljregulering Vardåsveien-Haumyrveien - planbeskrivelse 08.02.2022.pdf

Vedlegg 1 - Plankart dat 29.11.21.pdf

Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser dat 24.08.21 rev. 04.02.22.pdf

Vedlegg 3 - Situasjonsplan dat. 02.11.21rev 23.12.21rev 27.01.22.pdf

Vedlegg 4 - Barn og unge dat 29.01.21, rev 28.10.21.pdf

Vedlegg 5 - ROS sjekkliste dat 06.04.21.pdf

Vedlegg 6 - Innkomne merknader.pdf

Vedlegg 7 - Kommentarer til merknader.pdf

Vedlegg 8 – VA og overvann notat og kart.pdf

Vedlegg 9 - Støyrapport dat 02.07.21.pdf

Vedlegg 10 - Perspektiver, snitt og solskygge dat 02.11.21rev 03.01.22rev 27.01.22.pdf

Vedlegg 11 – Avstander og høydeforskjell viktige funksjoner 29.10.21.pdf

Vedlegg 12 - Oppriss av planlagt bolig fra Haumyrvn 080222.pdf

Vedlegg 13 - Kotehøyder område B3 080222.pdf

Vedlegg 14 - Saksinnstilling til by- og stedsutviklingsutvalget, 25.11.2021.pdf

Vedlegg 15 - Vedtak i by- og stedsutviklingsutvalget, 25.11.2021.pdf

Oppstart

Cowi AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 3. mars 2021 til msfo@cowi.no

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

Varslingsbrev - Vardåsveien.pdf

Tilleggsvarsling av avgrensning - Vardåsveien.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: