Vardåsveien - Haumyrveien

Hensikten med planen er å legge til rette for nye eneboligtomter gjennom en moderat fortetting av området.

Begrenset høring

Høringsperioden er 9.1. - 3.2.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01925 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 3.2.2024

Behandling av personopplysninger

Begrenset høring (PDF)

Vedlegg 1 - Plankart (PDF)

Vedlegg 2 - Bestemmelser (PDF)

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse (PDF)

Vedlegg 4 - Situasjonsplan (PDF)

Vedlegg 5 - Perspektiver (PDF)

Vedlegg 6 -Snitt (PDF)

Vedlegg 7 -Sol-skygge (PDF, 10 MB)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 23.2. - 9.4.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01925 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.4.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Vedlegg 1 - Plankart (PDF)

Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser (PDF)

Vedlegg 3 - Situasjonsplan (PDF)

Vedlegg 4 - Barn og unge (PDF)

Vedlegg 5 - ROS sjekkliste (PDF)

Vedlegg 6 - Innkomne merknader (PDF)

Vedlegg 7 - Kommentarer til merknader (PDF)

Vedlegg 8 – VA og overvann notat og kart (PDF)

Vedlegg 9 - Støyrapport (PDF)

Vedlegg 10 - Perspektiver, snitt og solskygge (PDF)

Vedlegg 11 – Avstander og høydeforskjell viktige funksjoner (PDF)

Vedlegg 12 - Oppriss av planlagt bolig fra Haumyrvn (PDF)

Vedlegg 13 - Kotehøyder område B3 (PDF)

Vedlegg 14 - Saksinnstilling til by- og stedsutviklingsutvalget (PDF)

Vedlegg 15 - Vedtak i by- og stedsutviklingsutvalget (PDF)

Oppstart

Cowi AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 3. mars 2021 til msfo@cowi.no

Eller send merknaden til denne adressen:

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

Varslingsbrev - Vardåsveien (PDF)

Tilleggsvarsling av avgrensning - Vardåsveien (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: