Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue - områderegulering

Formålet med planen er å sikre bevaring og utbedring av den kulturhistorisk verneverdige trehusbebyggelsen i området, og styre mindre bygningsmessige tiltak slik at de tilpasses det bevaringsverdige trehusmiljøet. Gjeldende reguleringsplan er fra 1942 og er ikke egnet til å gi en forutsigbar utvikling av området. Det er i dag usikkerhet for hvordan byggesaker skal behandles. Nye rammer for tiltak vil gi en større grad av forutsigbarhet for beboere i området. Målet er at områdene beholder sine kvaliteter og utvikles slik at beboere opplever dette som et forbedret bomiljø.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 25.10.2023

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 2.12.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01670 ved klage til planen.

Send klage innen 2.12.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1. Plankart 7.6.2023 (PDF)

2. Bestemmelser 7.6.2023 (PDF)

3. Planbeskrivelse 7.9.2023 (PDF, 25 MB)

4. Saksframstilling (PDF, 10 MB)

5. Bystyrets vedtak 25.10.2023 (PDF)

Begrenset høring

Begrenset høring om forslag til fradeling av Vesterveien 8

Høringsperioden er 8.8. - 4.9.2023

Sett inn saksnummeret  PLAN-20/01670 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 4.9.20023

Behandling av personopplysninger

Forslag til fradeling av Vesterveien 8 (PDF)

1. Plankart sist datert 7.6.2023 (PDF)

2 Reguleringsbestemmelser, revidert 10.6.2023 (PDF)

3 E39 Gartnerløkka – Kolsdalen – Støyutredning, datert 6.4.2022 (PDF)

4 E18 E39 – Gartnerløkka – Meieriet, lokal luftforurensning spredningsberegninger (PDF)

6. Merknad fradeling Vesterveien 8 (PDF)

7. Illustrasjoner og sol- og skyggeanalyser (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 28.1. - 11.3.2023

Sett inn saksnummeret  PLAN-20/01670 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 11.3.20023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart, datert 9.11.2022 (PDF)

2. Bestemmelser 9.11.2022 (PDF)

3. Planbeskrivelse 9.11.2022 (PDF)

4. Merknader med kommentarer (PDF)

5. Referat fra orienteringsmøte 15.2.2018 (PDF)

6. Sjekkliste for risiko- og sårbarhets analyse (PDF)

7. Alternativ - Fradeling av eiendommen Bellevue 6A (PDF)

8. Bestemmelser med fradeling av Bellevue 6A 21.11.2022 (PDF)

9. Saksprotokoll (PDF)

10. Saksframstilling (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vesterveien 4
4616 Kristiansand