Kapelløya – endring av plan

Formålet med planendringen er å sikre grunnlaget for næringsvirksomheten og den drift som finner sted på Kapelløya i dag. Herunder en endring/supplering i bestemmelser, med noen mindre justeringer i plankart. På denne måten vil en tydeliggjøre de intensjoner som ligger i gjeldende reguleringsplan, samtidig som en unngår en mulig privatisering og sikrer allmenhetens tilgang til området. Dette er i tråd med et politisk ønske om å sikre areal for bevertning og det offentliges tilgang til brygger på Kapelløya.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.3.2024.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 27.4.2024. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00796 ved klage til planen.

Send klage innen 27.4.2024

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt plan (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 08.06.–18.08.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-21/00796 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.o8.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksprotokoll (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 17.09.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart (PDF)

Vedlegg – avgrensning av planområdet (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kapelløya 1A
4644 Søgne
<p>Form&aring;let med planendringen er &aring; sikre grunnlaget for n&aelig;ringsvirksomheten og den drift som finner sted p&aring; Kapell&oslash;ya i dag.</p>