Grim torv

Planens hovedgrep er å utvikle Grim torv til et attraktivt områdesenter med bymessig karakter og høy utnyttelse, med en kombinasjon av boliger og næring. Planen sikrer en blanding av bevaringsverdig industribebyggelse og ny arkitektur. Mølla og lagerbygg bevares i planforslaget.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.3. - 18.4.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02149 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.4.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1507 Detaljregulering, Grim torv - offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Tillegg til illustrasjonprosjekt 14 etasjer og solforhold.pdf

5. Saksfremlegg.PDF

6. Saksprotokoll.pdf

7. Illustrasjonsprosjekt.PDF

8. Støyrapport.pdf

9. VA rapport.PDF

10. Faresonekartlegging.pdf

11. Kulturminner og kulturmiljø.PDF

12. Handelsanalyse.PDF

13. Trafikkanalyse.pdf

14. Luftkvalitet.PDF

14. Naturmiljøkartlegging.PDF

15. Grunnundersøkelser.PDF

16. Miljøgeologisk grunnundersøkelser.PDF

17. Planprogram og vedtak.PDF

18. Samtlige medvirkningsopplegg.pdf

Medvirkning

Åpen kontordag

Har du spørsmål om reguleringsplanen er du velkommen til å møte forslagsstiller og kommunens saksbehandler torsdag 24. mars kl. 14-18. Vi svarer på dine spørsmål i lokalet ved siden av frisørsalongen Lilla Paris, Grim torv 2.

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Grim torv 2
4616 Kristiansand