Grim torv

Planens hovedgrep er å utvikle Grim torv til et attraktivt områdesenter med bymessig karakter og høy utnyttelse, med en kombinasjon av boliger og næring. Planen sikrer en blanding av bevaringsverdig industribebyggelse og ny arkitektur. Mølla og lagerbygg bevares i planforslaget.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21.6.2023

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22.8.2023. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02149 ved klage til planen.

Send klage innen 22.8.2023

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om vedtatt reguleringsplan (PDF)

1 Plankart 21.06.2023 (PDF)

2 Bestemmelser 21.06.2023 (PDF)

3 Planbeskrivelse 21.06.2023 (PDF)

4 Saksframlegg (PDF)

5 Saksprotokoll 21.06.2023 (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.3. - 18.4.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02149 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.4.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Tillegg til illustrasjonprosjekt 14 etasjer og solforhold (PDF)

5. Saksfremlegg (PDF)

6. Saksprotokoll (PDF)

7. Illustrasjonsprosjekt (PDF)

8. Støyrapport (PDF)

9. VA rapport (PDF)

10. Faresonekartlegging (PDF)

11. Kulturminner og kulturmiljø (PDF)

12. Handelsanalyse (PDF)

13. Trafikkanalyse (PDF)

14. Luftkvalitet (PDF)

14. Naturmiljøkartlegging (PDF)

15. Grunnundersøkelser (PDF)

16. Miljøgeologisk grunnundersøkelser (PDF)

17. Planprogram og vedtak (PDF)

18. Samtlige medvirkningsopplegg (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Grim torv 2
4616 Kristiansand