Lauvåsen, felt B7, B8 og F1

Området planlegges bygd ut med boliger i tråd med gjeldende reguleringsplan. Intensjonen er å legge til rette for etablering av rundt 160 boenheter innenfor felt B7 og 80 boenheter innenfor felt B8, som i gjeldende plan er på henholdsvis 70 og 36 daa. Det gir litt over 2 boenheter pr dekar, tilsvarende som for felt B4 på Lauvåsen. Det legges opp til en variasjon av boligtyper, med en blanding av leiligheter, rekkehus og eneboliger i begge boligfeltene. Felt F1 planlegges flyttet til krysset mellom Lauvåsen hovedvei og Gullvingeveien, da dette vil gi en mer sentral plassering av forretningsområdet.

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til johan.nyland@asplanviak.no innen 11.01.2024

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Postboks 701
4808 Arendal

Varsel om oppstart detaljregulering (PDF)

Plangrense (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat - Oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kritttveien 74
4636 Kristiansand