Tilskudd

Kort fortalt

Her finner du kommunens tilskudd, priser og stipend.


Kristiansand kommune har tatt i bruk en modernisert digital løsning for noen tilskuddsordninger.

Søkere må registrere seg i Aktørregisteret, og det er daglig leder, styreleder, nestleder eller innehaver som kan gjøre dette. Registrering i Aktørregisteret og innsending av søknad gjøres på Min side.  

Trenger din organisasjon bistand med å få registrert seg i Aktørregisteret eller hjelp med innsendelsen? Ta kontakt med Heidi Johansen tlf 482 95 812 / Irene Kaspersen tlf 930 87 924

 

Kommunalt driftstilskudd

Kommunalt driftstilskudd 2025

Institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker å motta driftstilskudd over egen post i kommunebudsjettet for 2025 må sende inn søknad innen 30. april 2024. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap for 2023, samt handlingsplan og budsjett for 2025. I tillegg må det oppgis søknadsbeløp, organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse. Kommunalt driftstilskudd er en årlig pengeoverføring fra kommunen til driften av en ekstern institusjon, virksomhet, forening eller aktør.

Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Kristiansand kommune bruker kommunalt driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at slik avtale skal inngås. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2025-2028, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av kommunalt driftstilskudd som har fått brev om søknadsfrist m.m., skal følge angivelsene i brevet.  

Søknad med vedlegg skal sendes på e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no og merkes med «Søknad om kommunalt driftstilskudd 2025» i emnefeltet.

 

Tilskudd til oppvekst

Tilskudd til samlivskurs og foreldresamarbeid

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å sørge for at par med barn som ønsker støtte til å utvikle og holde ved like et godt samliv får tilbud av god kvalitet. Et viktig mål med dette er å skape en trygg og stabil familiesituasjon. Ordningen omfatter også foreldresamarbeid om felles barn etter samlivsbrudd.

Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner som er registrert i Kristiansand kommune.

Målgrupper: par med barn som ønsker å arbeide med forholdet sitt eller ekspartnere med felles barn.

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd påMin side - under tilskudd.Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Ramme: 275.000,- årlig i 4 år.

Søknadsfrist: 26.08.2024.

Kontaktperson: Helene Møllenberg tlf 48 00 25 10

Søk på Min side- under Tilskudd

Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommune og
oppvekstsektorens strategiplan «Sterkere sammen for barn og unge» med den overordnede målsettingen; «Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet».

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til tiltak som bedrer
livssituasjonen for vanskeligstilte / risikoutsatte barn og unge 0-18 år. Tiltakene kan være rettet mot familier eller det enkelte barn / ungdom.

Dette innebærer at barnet får oppleve trygghet og tilhørighet sammen med jevnaldrende.

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i Oppvekstutvalget. Oppvekstutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 2/23

Foreslått ramme: kr 610 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Kontaktperson: Elin Synnøve Stavenes tlf 926 53 174 

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Tilskudd til helse og mestring

Tilskudd til interesseorganisasjoner og organisering av frivillig innsats innen helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Formål:
Tilskuddsordningen skal stimulere til aktiviteter og drift av interesse-, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Organisering av frivillig innsats som støtter opp om kommunens samfunnsoppdrag innenfor helse-, omsorg- og sosialfeltet, er sentralt i formålet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå mål og strategier kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Tiltak som utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 1 181 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i helseutvalget. Helseutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 3/23 og 5/23

Kontaktperson: Bernt Erik Klokkervold / tlf 930 46 183

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Tilskudd til integrering og deltakelse i samfunnsliv for flerkulturelle

Formål
Tilskuddsordningen skal støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering av flerkulturelle. Tiltaket skal støtte opp om ansvaret Kristiansand kommune og Helse og mestring har for arbeidet rettet mot flyktninger og innvandrere.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå mål og strategier kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Tiltak som utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 1. 479 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i helseutvalget. Helseutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 4/23

Kontaktperson: Annette Sørlie Stray / tlf 901 50 889

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet

Formål
Tilskuddsordningen skal stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå mål og strategier kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Tiltak som utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 5. 557 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i helseutvalget. Helseutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 6/23

Kontaktperson: Bernt Erik Klokkervold / tlf 930 46 183

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2024 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er Helseutvalget.

For spørsmål om søknad eller rapportering, kan du kontakte Irene Kaspersen eller Heidi Johansen

Søknadsfrist er 01.03.2024. Søknadsskjemaet åpner ca 6 uker før. Søknaden må leveres elektronisk.

Krav til søknadens innhold og vedlegg:
- Søkerens/ organisasjonens formål
- Hva det søkes om midler til og søknadsbeløp
- Søkerens handlingsplan og budsjett for 2024
- Rapport for tilskudd mottatt fra samlelegatet i 2023

Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av legatstyresaken. Legatstyret planlegger å behandle saken i april/ mai og svar på søknadene vil foreligge i mai/ juni.
For informasjon om saksbehandling av tilskuddsordningen i 2023, se politisk agenda sak nr. 4/23

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Tilskudd til kultur, idrett og frivillighet 

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til:
a) Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner.
b) Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til
Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Søknadsfrist 3. april 2024.

Ramme: 138.000,-

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Søknad
Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

 

Tilskudd til historiske bygg, aktivitetshus og private grendehus

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av historiske bygg,
aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass eller
samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 855 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i Kulturutvalget. Kulturutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 2/23 

Kontaktperson: Jørgen Skauge  Tlf 452 86 604

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift. Dette er en hodestøtteordning, det vil si at organisasjonen søker på vegne av antall betalende medlemmer under 20 år. 

 Hvem det kan gis tilskudd til
a) Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke
i Kristiansand, og som driver med aktiviteter for barn og unge.
b) Har minst 10 medlemmer under 20 år bosatt i Kristiansand kommune.
c) Organisasjoner som har medlemskontingent.
d) Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
e) Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året

Bystyret evaluerte retningslinjene for tilskuddsordningen høsten 2023, sak 143/23. Endringene innebærer at tros- og livssynssamfunn, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og innvandrerforeninger, ikke kan søke støtte fra denne ordningen. 

Søknadsfristen for 2024 er ute. Tilskuddsordningen lyses ut igjen i mars 2025. 

Ramme i 2024: 494.000,- 

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no 

Tilskudd til festivaler

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. 

Behandling av søknad
Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 1. 730 000,-

Søknadsfrist: 15. desember 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i Kultur- og idrettsutvalget. Utvalget planlegger å behandle saken i februar 2024 og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av mars 2024.
For informasjon om saksbehandling av tilskuddet i 2023, se politisk agenda  sak nr. 7/23

 Retningslinjer

Søk på Min side- under Tilskudd

Kontaktperson: Jørgen Skauge telefon: 452 86 604

Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for, styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, kunstnere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier.

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 5. 400 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i Kulturutvalget. Kulturutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 4/23 

Kontaktperson: Jørgen Skauge  Tlf 452 86 604

Søk på Min side- under Tilskudd

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. august. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer

Søk på Min side- under Tilskudd

Kontaktperson: Jørgen Skauge Tlf 452 86 604

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter under Demokratiuka 2. - 8.mai 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Ordningen er direkte knyttet til "Demokratiuka" 2.-8.mai 2024 og det er kun aktiviteter og prosjekter i den uken det kan søkes tilskudd til. 

Søknadsfrist: 15.desember

Total tilskuddsramme: kr 200 000

Retningslinjer

Søk på Min side- under Tilskudd

Kontaktperson: Gro Kvanvig Tlf 984 48 639

Tilskudd til private idrettsanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg. Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere kommunens vedtatte idrettspolitiske mål og strategier.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Drift av idrettsanlegg.
b) Leie uten driftsansvar i private anlegg hvor anlegget ikke er støttet av kommunen.

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å signere på vegne av organisasjonen. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd. Kun søknader sendt via kommunens «Min side» innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 735 000

Søknadsfrist: 20. november 2023

Behandling av søknad
Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av saken i Kulturutvalget. Kulturutvalget planlegger å behandle saken i januar/februar og svar på søknadene vil foreligge i begynnelsen av februar.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 3/23 

Kontaktperson: Jørgen Skauge  Tlf 452 86 604

Søk på Min side- under Tilskudd

 

Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf. Tilskuddsordningen omfatter arrangementtilskudd, turnè og profesjonaliseringsmidler. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. 

Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer

 

Bydelsfondet

Bydelfondet

Formålet med bydelsfondet er at det skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement ved å legge til rette for:

 • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter. 
 • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og andre aktører.
 • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.

Hvem kan søke om midler fra fondet?
Velforeninger, borettslag, lag og foreninger kan søke midler fra fondet. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Driftsmidler og investeringsmidler
Det kan søkes om driftsmidler eller investeringsmidler. Det er knyttet forskjellige kriterier til søknaden, avhengig av beløp og om tiltak skjer på privat eller kommunal grunn. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Bydelsfondet

 

Fritidsfondet (støtte til kontingent, utstyr og turneringer med mer for barn og unge)

Fritidsfondet

Formålet med Fritidsfond er at alle barn og unge i Kristiansand kommune skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi. Tilskuddet skal bidra til at flere barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i Kristiansand kommune.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Kontingent, medlemsavgift, treningsavgift, semesteravgift og liknende i forbindelse med en fast, organisert fritidsaktivitet.
 • Utgifter til nødvendig klær og utstyr til aktiviteten.
 • Utgifter til turnering, cup, leir og liknende i forbindelse med aktiviteten.
 • Det kan maksimalt gis kr 10 000 i støtte til ett barn i samme kalenderår.

Fritidsfond gir ikke støtte til 

 • Utgifter til enkeltopplevelser som Aquarama, kino, bowling og liknende.
 • Utgifter til ordinære ferietilbud, håndballskole, fotballskole og liknende.
 • Utgifter til mer enn én aktivitet per barn per semester.
 • Utgifter til busskort.
 • Utgifter til skolefritidsordninger, inkludert idrettsfritidsordninger (IFO).

Hvem kan søke om støtte fra Fritidsfond? 
Foreldre, foresatte, verge, eller andre med fullmakt fra foreldre kan søke om støtte fra Fritidsfond. For å få støtte fra Fritidsfond må husstandens samlede netto inntekt etter skatt være innenfor lavinntektsgrense til SSB-tabell 09593 (EU-skala, 60 prosent). Oversikt over disse finnes på nettsiden til Fritidsfond: Kristiansand kommune - Fritidsfond.

Hvem som ikke kan få støtte fra Fritidsfond

 • Barn og unge som bor utenfor Kristiansand kommune.
 • Ungdom over 18 år.
 • Familier som har en samlet netto inntekt som høyere enn lavinntektsgrensene til SSB-tabell 09593 (EU-skala, 60 prosent).

Søknadsfrist og søknadsskjema  
Søknadsprosessen er løpende, og du kan søke om støtte hele året. Støtte fra Fritidsfond utbetales direkte til organisasjon/lag og ikke til familien. 

Vi anbefaler at du leser gjennom personvern Fritidsfond før du søker.

Søknadsskjema  

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for Fritidsfond 

Fullmaktsskjema - for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.
 
Fritidsfondet har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt. 

Klima- og omstillingsfondet

Klima- og omstillingsfondet

Fondet skal benyttes til tiltak som erstatter bruk av fossile brennstoff, tiltak som er holdningsskapende, prosjekter som understøtter en omstilling av næringslivet til grønn næringsutvikling, forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter m.v. Tilskuddsordningen skal støtte opp under føringene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og vil ha særlig søkelys på to mål i denne:

 1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
 2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.

Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak.

I det politiske vedtaket heter det at ordningen skal ha en sosial profil, og skal inkludere sykkelstimulerende tiltak. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80% av totalkostnad, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.

 • Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250 000 kr.

Kontaktpersoner: 
Hans Stefan Urke / tlf. 94 89 19 80 
Hans S. Eikaas / tlf. 47 13 10 39  

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Klima- og omstillingsfondet

Folkets klimadugnad

Tilskudd folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Søknadsfrist er 14. mars 2024. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Folkets klimadugnad

 

Tilskudd til møteplasser og lokalparker i nærmiljøet (lekeplasser, benker, bord og aktiviteter med mer) 

Tilskudd til møteplasser og lokalparker i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Søknadsfrist 1. mars

Retningslinjer

Søknad

Behandling av personopplysninger

Kontaktperson: Hedda Noda Galteland Tlf. 48 27 84 26

 

Bufdir

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Et hovedgrep i forskriften er at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de ulike ordningene. Målet med å definere aktivitetstypene på forhånd har vært at dere skal bruke mindre tid på å søke samtidig som vi vil kunne saksbehandle søknader og rapportere raskere. Bufdir er opptatt av at dere skal skrive søknader med konkret innhold. Bruk hjelpetekstene som dere får under utfylling av søknadene aktivt.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Bufdir. Les veiledningen og forskriften før søknadskjema åpnes. Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Hanne Tuva Haukom

Søknadsfrist er 3. november.

Søknadsskjema 

 

IMDI

Driftstøtte til innvandrerorganisasjoner

knadsfrist 1. mars 2024

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn gjennom å:

 • A. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
 • B. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
 • C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og styrke likestilling mellom kjønnene.

I tillegg er det et mål at driftstilskudd skal øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid, og øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige organisasjoner.

Vi gir tilskudd til drift av medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Kristiansand. Tilskuddet skal brukes i 2024.

Vi gir ikke driftstilskudd til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Følgende vurderingskriterier blir lagt til grunn for utmåling av tilskudd:

Om organisasjonen har mottatt tilskudd til drift tidligere og over tid og:  

- har hatt stabil drift, god økonomistyring og høyt aktivitetsnivå  
- har hatt aktiviteter som faller inn under målet med ordningen  
- har jobbet utadrettet og er i dialog med og samarbeider med offentlige og andre frivillige aktører 

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 1. Være en innvandrerorganisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Kristiansand.

  Definisjon på innvandrerorganisasjon: En organisasjon hvor flertallet av tellende medlemmer er personer med innvandrerbakgrunn (det vil si personer som er født i utlandet og har to utenlandsfødte foreldre, eller som er født i Norge og har to foreldre som er født i utlandet).

 2. Ha minst 20 tellende medlemmer, og et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i Kristiansand.

  Definisjon på tellende medlem: Et medlem som per 31. desember 2023 er frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, står i medlemsregisteret og har betalt medlemskontingent for 2023.

  Organisasjonen må ha et medlemsregister med informasjon om navn, bostedsadresse og betaling av medlemskontingent for hvert medlem, og som skiller mellom tellende og andre medlemmer.

 3. Ha vedtekter med formål som bidrar til at målet med tilskuddsordningen nås.

 4. Ha vært i drift i minst ett år.

 5. Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Kristiansand som bidrar til målet med tilskuddsordningen.


Les forskrift for ordningen før dere søker. 

Forskrift for tilskuddsordningen

Søknad
Søk på Min-side under Tilskudd

Informasjon og veiledning
Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no, tlf 901 50 889.

Kommunen samarbeider med Batteriet Sør om søknadskurs mandag 12. februar kl 16.30-18.30 i Kongens gate 28 (Batteriets lokaler). Kurset er åpent for alle som ønsker informasjon om IMDI sine tilskuddsordninger, og som har spørsmål til saksbehandler i forbindelse med søknadsprosessen. Påmelding til Ingrid Kleba-Næss fra Batteriet Sør ingrid.naess@bymisjon.no så raskt som mulig for å sikre deg plass.

Rapportering for 2023
Organisasjoner som fikk tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 20. februar 2024. Hvis en organisasjon ikke rapporterer på tilskudd kan dette være avslagsgrunn ved senere søknader. 

 

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist 1. mars 2024

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Kriteriene for tilskuddsordningen er fastsatt i forskrift av 2. januar 2024.

Les forskrift her

Kriterier for å søke
Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Organisasjonen må være registrert med adresse i Kristiansand.

Hvem gir vi tilskudd til?

Vi gir tilskudd til tiltak eller prosjekter som har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe, og som bidrar til å nå ett eller flere av følgende mål:

A. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet

B. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter

C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og styrke likestilling mellom kjønnene

Tiltaket/prosjektet må gjennomføres i Kristiansand i 2024.

Vi gir ikke tilskudd til norskopplæring/norskkurs eller til tiltak rettet mot offentlig ansatte.

Hvordan vurderer vi søknadene?

I vurderingen av søknadene legger Kristiansand kommune vekt på:

 • En tydelig målsetting som er i samsvar med målene for ordningen
 • En tydelig målgruppe som er i samsvar med målgruppe for ordningen
 • En realistisk plan for gjennomføring og fremdrift
 • Graden av frivillig innsats
 • Et realistisk budsjett med samsvar mellom søknadsbeløp, planlagte aktiviteter og resultatmål
 • Organisasjonens regnskap og totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • Organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • Organisasjonens vurdering av utfordringer som kan oppstå i gjennomføringen av tiltaket og hvordan organisasjonen kan løse disse utfordringene

  Søknad

Søk på Min side- under Tilskudd

Rapportering for 2023
Organisasjoner som fikk tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 20. februar 2024. Hvis en organisasjon ikke rapporterer på tilskudd kan dette være avslagsgrunn ved senere søknader. 

Informasjon og veiledning
Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no, tlf 901 50 889.

Kommunen samarbeider med Batteriet Sør om søknadskurs mandag 12. februar kl 16.30-18.30 i Kongens gate 28 (Batteriets lokaler). Kurset er åpent for alle som ønsker informasjon om IMDI sine tilskuddsordninger, og som har spørsmål til saksbehandler i forbindelse med søknadsprosessen. Påmelding til Ingrid Kleba-Næss fra Batteriet Sør ingrid.naess@bymisjon.no så raskt som mulig for å sikre deg plass.

 

 

Priser og stipend

Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes frivillighetspris skal i følge statuttene gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet

Send ditt forslag til kandidater innen 15. juni 2023.

Blant de innkomne forslagene vil juryen for Frivillighetsprisene velge ut en en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember eller på annet velegnet tidspunkt.

Reglement for Frivillighetsprisen

Søknadsskjema

Behandling av personvernopplysninger

Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand, Søgne eller Songdalen de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i tidligere Kristiansand, Søgne eller Songdalen kommune.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1. mars. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Forslagsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for kulturprisen

Tidligere tildelinger av kulturprisen i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kunstnerstipend

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand. 

Kunstnerstipendene er delt opp i kategoriene Talentstipend, Kunstnerstipend og Arbeidsstipend. 

Talentstipend er forbeholdt søkere under 20 år. 

Kunstnerstipend er til kunstnere som er under utdanning på universitetsnivå eller er ferdig utdannede kunstnere. 

Arbeidsstipend er til aktive, profesjonelle kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. Arbeidsstipend er på minimum kr 100 000. 

Søknadsfrist: 01. oktober 2023

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for kunstnerstipend

Toppidrettsstipend til utøvere og trenere

Formålet med stipendordningen er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den innsats toppidrettsutøvere og trenere så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for videreutvikling i valgt idrett.

Mer informasjon om toppidrettsstipend

Miljøprisen

Miljøprisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013 og har som formåå stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet. Prisen deles ut hvert år under miljøuka. 

Du kan nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter. Kandidatene må holde til i Kristiansand og gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak, ha bidratt til å forbedre klima og miljø i kommunen.

Mer informasjon om Miljøprisen

Spillemidler

Spillemidler til idrettsanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og friluftsanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Meld fra til idrettsetaten innen 18. august om dere vil søke om spillemidler.

Mer informasjon om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist: 1. september

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek, som for eksempel flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark og turløyper. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor ordningen.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist: 1. september.

 

Nasjonale tilskuddsordninger, stiftelser o.l.

Oversiktsside