Tilskudd

Oversikt over Kristiansand kommune sine tilskuddsordninger, priser og stipend.

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Fra 2020 må du eller din organisasjon være registrert i aktørbasen for å kunne søke enkelte tilskuddsordninger eller leie Kristiansand kommunes lokaler.

Aktørbasen

Demokratiuka

Første uken i mai fra 2.mai til 8.mai arrangerer Kristiansand kommune, Universitetet i agder, Cultiva, Kilden, Sørlandets Kunstmuseum, Agder fylkeskommune og Stiftelsen Arkivet Demokratiuka som en forlengelse av Europakonferansen.

Demokratiuken inviterer byens kulturaktører til å lage arrangementer med fokus på demokrati og yttringsfrihet. Denne tilskuddsordningen har samme retningslinjer som "Tilskudd til kunst og kulturformål", men har løpende frist.

Totalt ligger det 180 000 kr i potten. Ta kontakt med Gro Kvanvig eller Jørgen Skauge for eventuelle spørsmål. 

Søknadsskjema Demokratiuka.no


Kommunalt driftstilskudd 2023

Institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker å motta driftstilskudd over egen post i kommunebudsjettet for 2023 må sende inn søknad innen 30. april 2022. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap for 2021, samt handlingsplan og budsjett for 2023. I tillegg må det oppgis søknadsbeløp, organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse. Kommunalt driftstilskudd er en årlig pengeoverføring fra kommunen til driften av en ekstern institusjon, virksomhet, forening eller aktør.

Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Kristiansand kommune bruker kommunalt driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at slik avtale skal inngås. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av kommunalt driftstilskudd som har fått brev om søknadsfrist m.m., skal følge angivelsene i brevet.  

Søknad med vedlegg skal sendes på e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no og merkes med «Søknad om kommunalt driftstilskudd 2023» i emnefeltet.

Tilskudd til helse og mestring

Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli
behandlet.

Foreslått ramme: kr 566 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd; https://aktor.kristiansand.kommune.no/   

Hvis dere har problemer med å sende inn søknad, kan det være lurt å bytte nettleser.

Retningslinjer

Ekstraordinær utlysning "Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv"

Bystyret har bevilget 1 million kroner ekstra til tilskuddsordningen. Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 1 000 000

Søknadsfrist: 10. august

Hvis dere har problemer med å sende inn søknad, kan det være lurt å bytte nettleser. På grunn av ferieavvkling vil det være begrenset med bistand med søknaddskjemaet før enn i uke 31. 

Retningslinjer

Søknadsskjema

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefaget

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende helsetiltak / rusforebyggende tiltak
c) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
d) Utfyller kommunens tilbud
e) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
f) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr 6 279 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd; https://aktor.kristiansand.kommune.no/   

Hvis dere har problemer med å sende inn søknad, kan det være lurt å bytte nettleser.

Retningslinjer

Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet

Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Foreslått ramme: kr. 677 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd; https://aktor.kristiansand.kommune.no/   

Hvis dere har problemer med å sende inn søknad, kan det være lurt å bytte nettleser.

 Retningslinjer

Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2022 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er Helseutvalget.

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Irene Kaspersen og Heidi Johansen

Søknadsfrist er 01.03.2023. Søknaden må leveres elektronisk. NB! Nettleseren Internet Explorer virker ikke optimalt i tilskuddsbasen, bruk for eksempel Google Chrome, Firefox eller andre nyere nettlesere.

Alle nye søkere må registere seg i Aktørbasen 

Krav til søknadens innhold og vedlegg:
- Søkerens/ organisasjonens formål
- Hva det søkes om midler til og søknadsbeløp
- Søkerens handlingsplan og budsjett for 2022
- Rapport for tilskudd mottatt fra samlelegatet i 2021

Alle søknadene vil bli offentliggjort i forbindelse med behandling av legatstyresaken. Legatstyret planlegger å behandle saken i april/ mai og svar på søknadene vil foreligge i mai/ juni.
For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda  sak nr. 5/21

 

Tilskudd til kultur, idrett og frivillighet 

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til:
a) Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner.
b) Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til
Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Søknadsfrist 1. april 2022. 

 Retningslinjer for tilskuddsordningen

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

 

Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Foreslått ramme: kr 665 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift.

Hvem det kan gis tilskudd til
a) Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har      sitt virke i Kristiansand og som driver med aktiviteter for barn og unge.
b) Har minst 10 medlemmer under 20 år.
c) Organisasjoner som har medlemskontingent.
d) Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
e) Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

Søknadsfristen for 2022 er ute.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Kontaktperson: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no 

Tilskudd til festivaler

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. 

På grunn av situasjonen rundt covid-19 ber vi søkerne beskrive hvilke endringer som gjøres med festivalen for å ta hensyn til eventuelle restriksjoner lik de som har vært i 2020 og 2021. 

Søknadsfrist: 15. desember

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

I forbindelse med krisepakken for korona er det for 2022 bevilget inntil kr 500 000,- som skal gå til samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur. Prosjektene skal styrke miljøet eller møte utfordringene ved gjenåpningen av samfunnet. Bevilgningen kommer i tillegg til den ordinære rammen som fastsettes av bystyret i desember. 

Foreslått ramme: kr 5 360 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. august. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen)

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til kulturtiltak i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til et utvidet kultur- og fritidstilbud i de ulike bydelene i Kristiansand kommune. Gjennom støtteordningen ønsker kommunen å bidra til et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv for alle aldre og ulike interesseområder i nærmiljøet. 

Tilskuddsordningen er ment til å stimulere til aktivitet og ikke fullfinansiering av prosjektet. Løpende søknadsfrist. 

Søknadsskjema Retningslinjer

Skjema for rapportering

Behandling av personopplysninger

Tilskudd til private idrettsanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv.

Foreslått ramme: kr 702 000

Søknadsfrist: 22. november 2021

Søknadsskjema Retningslinjer

Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf. Tilskuddsordningen omfatter arrangementtilskudd, turnè og profesjonaliseringsmidler. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. 

Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema 

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer

Tilskudd til ungdomstiltak på Samsen Kulturhus

Formålet med tilskuddsordningen er å gi tilskudd til tiltak på Samsen kulturhus som særlig ivaretar intensjonen i satsningsområdene på kulturfeltet. Satsingsområder kan være: internasjonalt mangfold, unge kulturinntrykk innen kunst, dans, musikk, teater/performance, film.

Løpende søknadsfrist.

 

Bydelsfondet

Bydelfondet

Formålet med bydelsfondet er at det skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement ved å legge til rette for:

 • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter. 
 • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og andre aktører.
 • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.

Hvem kan søke om midler fra fondet?
Velforeninger, borettslag, lag og foreninger kan søke midler fra fondet. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Driftsmidler og investeringsmidler
Det kan søkes om driftsmidler eller investeringsmidler. Det er knyttet forskjellige kriterier til søknaden, avhengig av beløp og om tiltak skjer på privat eller kommunal grunn. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Bydelsfondet

 

Fritidsfondet (støtte til kontingent, utstyr og turneringer med mer for barn og unge)

Fritidsfondet

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv.

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i Kristiansand kommune.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.  
 • Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til den organiserte aktiviteten. 
 • Maksimalt stønadsbeløp pr år er 10 000 kroner for alle utgifter knyttet til aktiviteten.  

Hvem kan søke? 
Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre. 

Søknadsfrist og søknadsskjema  
Søknadsprosessen er løpende, og du kan søke om støtte hele året. Støtte fra Fritidsfond utbetales direkte til organisasjon/lag og ikke til familien. 

Vi anbefaler at du leser gjennom personvern Fritidsfond før du søker.

Søknadsskjema  

Behandling av personopplysninger

Fullmaktsskjema - for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.
 
Fritidsfondet har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt. 

 

Klima- og omstillingsfondet

Klima- og omstillingsfondet

Fondet skal benyttes til tiltak som erstatter bruk av fossile brennstoff, tiltak som er holdningsskapende, prosjekter som understøtter en omstilling av næringslivet til grønn næringsutvikling, forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter m.v. Tilskuddsordningen skal støtte opp under føringene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og vil ha særlig søkelys på to mål i denne:

 1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
 2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.

Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak.

I det politiske vedtaket heter det at ordningen skal ha en sosial profil, og skal inkludere sykkelstimulerende tiltak. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80% av totalkostnad, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.

 • Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250 000 kr.

Første søknadsfrist 2022 er 19. april. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Klima- og omstillingsfondet

Folkets klimadugnad

Tilskudd folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Søknadsfrist for 2022 er 28. februar.

Retningslinjer Folkets klimadugnad

Mer informasjon på www.kristiansand.kommune.no/folketsklimadugnad


Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården.

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å bidra med tiltak mot marin forsøpling kan nå søke kommunal støtte. 

Det vil framgå av kommunens offentlige journal at det er søkt om midler. Dersom det kommer krav om innsyn i dokumentet vil det bli sendt ut. Eventuelle taushetspliktige opplysninger vil sladdes før utsendelse.

I 2021 er det ikke tilgjengelige midler i denne tilskuddsordningen. Vi oppfordrer til å søke folkets klimadugnad.

Retningslinjer for tiltak mot marin forsøpling

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet (lekeplasser, benker, bord og aktiviteter med mer) 

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Søknadsfrist 1. mars

Kontaktperson: Hedda.Noda.Galteland@kristiansand.kommune.no  

Retningslinjer

Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for utsatt/vanskeligstilte barn og unge.

Ramme: kr 581 000

Søknadsfrist: 22. november

Søknadsskjema Retningslinjer

Bufdir/IMDI

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Et hovedgrep i forskriften er at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de ulike ordningene. Målet med å definere aktivitetstypene på forhånd har vært at dere skal bruke mindre tid på å søke samtidig som vi vil kunne saksbehandle søknader og rapportere raskere. Bufdir er opptatt av at dere skal skrive søknader med konkret innhold. Bruk hjelpetekstene som dere får under utfylling av søknadene aktivt.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Bufdir. Les veiledningen og forsikriften før søknadskjema åpnes. Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Søknadsfrist er 17. desember.

Søknadsskjema 

 

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. 

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner inkludert Kristiansand. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning. 

Delmål for ordningen

Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
• Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
• Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere. 

Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
• Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (A, B, C).

Lokale innvandrerorganisasjoner kan sende søknad om driftsstøtte til kommunen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser. 

Les IMDi sitt Rundskriv før søknad sendes. 

Søknad for 2022

Søknadsfristen for 2022 er ute.  (NB! Søknader innsendt av organisasjoner som ikke har sendt rapport for tidligere tilskudd vil ikke bli vurdert.)

Rapportering for 2021 

Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2021 er 1. mars 2022.

 • Rapport driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner 2021

Rapport Behandling av personopplysninger

 • Rapport tilskudd til inkludering i regi av frivillige organisasjoner 2021

Rapport Behandling av personopplysninger

Spørsmål til søknad og rapport kan rettes til Annette Sørlie Stray

Priser og stipend

Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes frivillighetspris skal i følge statuttene gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet

Send ditt forslag til kandidater innen 15. juni 2022.

Blant de innkomne forslagene vil juryen for Frivillighetsprisene velge ut en en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember eller på annet velegnet tidspunkt.

Søknadsskjema

Behandling av personvernopplysninger

Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand, Søgne eller Songdalen de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i tidligere Kristiansand, Søgne eller Songdalen kommune.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1. mars. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Forslagsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for kulturprisen

Tidligere tildelinger av kulturprisen i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kunstnerstipend

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand. 

Kunstnerstipendene er delt opp i kategoriene Talentstipend, Kunstnerstipend og Arbeidsstipend. 

Talentstipend er forbeholdt søkere under 20 år. 

Kunstnerstipend er til kunstnere som er under utdanning på universitetsnivå eller er ferdig utdannede kunstnere. 

Arbeidsstipend er til aktive, profesjonelle kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. Arbeidsstipend er på minimum kr 100 000. 

Søknadsfrist: 01. oktober 2022

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for kunstnerstipend

Toppidrettsstipend til utøvere og trenere

Formålet med stipendordningen er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den innsats toppidrettsutøvere og trenere så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for videreutvikling i valgt idrett.

Søknadsfrist: 15. oktober. 

Her finner du mer informasjon om toppidrettsstipend

Spillemidler

Spillemidler til idrettsanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og friluftsanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Meld fra til idrettsetaten innen 18. august om dere vil søke om spillemidler.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist: 1. september

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek, som for eksempel flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark og turløyper. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor ordningen.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist: 1. september.

 

Nasjonale tilskuddsordninger, stiftelser o.l.

Her

Oversiktsside