Gå til hovedinnhold

Tilskudd

Kristiansand kommune gir tilskudd til kultur, idrett og fritid, helse, sosial og omsorg, i oppvekstsektoren, og i teknisk sektor. På denne siden finner du alfabetisk oversikt over tilskuddsordninger, frister, kontaktpersoner, retningslinjer og søknadsskjema. På denne siden finer du også oversikt over kommunens priser, spillemidler og stipend.

Tilskudd til helse, sosial og omsorg

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Bruker- / interesse- og pårørendeorganisasjoner

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer   Søknadsskjema

Integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer   Søknadsskjema

Kristiansand kommunes samlelegat

Formålet er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i kommunen. Midlene utdeles i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisajoner eller institusjoner. Kontaktperson for tilskuddsordningen er Anne-Grete Widding

Søknadsfrist: 20. februar.

På denne siden finner du mer informasjon om tilskuddet, og søknadsskjema. 

Mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer   Søknadsskjema

Organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet

Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer   Søknadsskjema

Tilskudd til kultur, idrett og fritid

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Søknadsfrist: 12. april. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Retningslinjer    Søknadsskjema

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Bjørneboe markeringer i 2020

Tilskudd til Bjørneboe markeringer i 2020

I 2020 er det hundre år siden forfatteren Jens Bjørneboe ble født i Kristiansand. I den forbindelse ønsker Kristiansand kommune å gi økonomisk støtte til jubileumsmarkeringer. Bystyret har satt av kr 500 000 til formålet.

Organisasjoner og aktører kan søke om delfinansiering av Bjørneboe-prosjekter og -arrangementer som planlegges gjennomført i Kristiansand i 2020. Søknader om tilskudd mottas fram til 15. desember 2019, og kulturutvalget vedtar fordelingen av midlene på nyåret 2020. Alle innvilgede tilskudd vil bli utbetalt i 1. kvartal 2020. Det tas forbehold om at bystyret viderefører ordningen i budsjettvedtaket for 2020.

Til større prosjekter/arrangementer kan det gis forhåndstilsagn om støtte i september 2019. For å bli vurdert til forhåndstilsagn må det søkes innen 15. august 2019.

Søknadsskjema

Drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Søknadsfrist: 12. april. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

OBS: Det er en feil i systemet som gjør at mellomlagring ikke fungerer og derfor må sende inn søknaden som en operasjon. Har du mellomlagret kan du lese her

Retningslinjer    Søknadsskjema

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Se gjeldende Kulturstrategi 2013-2023.

Søknadsfrist: 15. desember. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen).

Retningslinjer    Søknadsskjema

Rapport- og statistikkskjema

Idrettsarrangementer, idrettsaktiviteter og leie av haller

Idrettslag kan søke om tilskudd til leie av gymsaler og basseng på skoler.

Søknadsfrist: 1. desember.

På denne siden finner du søknadsskjema om tilskudd til leie av gymsaler og basseng på skoler.

Kompetansesentre og nettverksorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Kunst- og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. august. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen).

Retningslinjer    Søknadsskjema

Kulturaktivitet i nærmiljøet

Formål

Stimulere til økt samarbeid om et utvidet kultur- og fritidstilbud i bydelene, med hovedvekt på tilbud for barn og unge. Foreninger, lag og grupper med tilhørighet i bydelen kan søke om tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Åpne arrangementer i nærmiljøet.
  • Økt deltakelse i lokalsamfunnsaktiviteter.
  • Aktiviteter som vil føre til bedre oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet.
  • Aktiviteter som oppfølger kommunenes satsingsområder.

Samarbeidsprosjekter og tiltak for barn- og ungdom prioriteres. Hvis tiltaket nedlegges tilfaller eventuelt innkjøpt utstyr Kristiansand kommune.

Tilskuddet ytes ut fra en samlet, faglig vurdering.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Ordinær drift.
  • Saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Tiltak som medfører at kommunen påtar seg arbeidsgiver eller driftsansvar utover prosjektets varighet.
  • I saker som er under politisk behandling, bør det ikke innvilges midler som kan oppfattes som forsøk på å påvirke politiske beslutninger. (Gjelder særlig i kontroversielle saker).

Eget rapporteringskjema inkludert regnskap skal sendes inn når tiltaket er gjennomført.

Tilskuddsordningen er ment til å stimulere til aktivitet og ikke fullfinansiering av prosjektet.

Søknadsfrist hele året.

Søknadsskjema

Spørsmål om søknaden kan rettes til Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst.

Private idrettsanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf. 1 million kroner fordeles mellom arrangement, turne og profesjonaliseringsmidler. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen).

Retningslinjer    Søknadsskjema

Støtteordning for inkludering og deltakelse i skolekorps i Kristiansand

Formålet med denne midlertidige støtteordningen er å senke terskelen for deltakelse i korps slik at alle barn får mulighet til å bli med i korps uavhengig av foreldrenes økonomi.

Søknadsfrist: 10. desember.

Retningslinjer

Søknad sendes til post.kultur@kristiansand.kommune.no 

Toppidrettsstipend til utøvere og trenere

Formålet med stipendordningen er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den innsats toppidrettsutøvere og trenere så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for videreutvikling i valgt idrett.

Søknadsfrist: 1. oktober. (Skjemaet åpner ca. 6 uker før søknadsfristen).

Retningslinjer 

Ungdomstiltak på Samsen Kulturhus

Formålet med tilskuddsordningen er å gi tilskudd til tiltak på Samsen kulturhus som særlig ivaretar intensjonen i satsningsområdene på kulturfeltet. Satsingsområder kan være: internasjonalt mangfold, unge kulturinntrykk innen kunst, dans, musikk, teater/performance, film.

Ingen søknadsfrist.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Årlig driftstilskudd

Formålet med å gi sentrale aktører et årlig driftstilskudd over egen post i budsjettet, er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av årlig driftstilskudd vil normalt ikke få midler fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Fristen for å søke driftstilskudd for 2020 har gått ut. Det kommer informasjon om søknadsfrist m.m for 2021 i løpet av 2020.

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for utsatt/vanskeligstilte barn og unge.

Søknadsfrist 19. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Tilskudd i teknisk sektor

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Landbruk

På denne siden finner du mer informasjon, og søknadsskjemaer for tilskuddsordningene:

• Produksjonstilskudd
• Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder
• Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL-midler/Drenering
• Erstatninger klimabetinget skade

Formålet er å bidra til etablering og opprustning av utendørs møteplasser, lek og aktiviteter i nærmiljøet.

Her finner du mer informasjon om nærmiljømidler.

Søknadsfrist: 1. mars. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen).

Søknadsskjema

Bufdir/IMDi

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Søknadsfrist er 10. desember 2018 via Bufdirs søknadsportal. Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2019.

Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Formålet med ordningen er å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Søknadsfrist er 10. desember 2018 via Bufdirs søknadsportal. Søkere må sette seg inn i Rundskriv 02/2019.

Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har delegert ansvaret for forvaltningen av denne tilskuddsordningen til Kristiansand kommune, som fordeler midlene etter søknad. Ordningen erstatter ordningen "Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakesle, dialog og samhandling".

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Målgruppe for ordningen er innvandrere (herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere), beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Kun søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Søkere som fikk tilskudd for aktiviteter i 2016, 2017 eller 2018 må rapportere for gjennomført aktivitet for å bli vurdert i 2019.  

Delmål for ordningen

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 13. mars 2019.

Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Tilskuddsportalen

Finn rundt 2000 tilskudd på ett sted i tilskuddsportalen for lag og foreninger. Portalen er et gratis tilbud som Kristiansand kommune tilbyr alle lag og foreninger i byen. Ta kontakt med kulturrådgiver Jørgen Skauge for tilgang til portalen.

Logg inn: Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Priser

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i Kristiansand.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1. februar. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Forslagsskjema    Tidligere mottakere

Spillemidler

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Spillemidler til idrettsanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og friluftsanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Meld fra til idrettsetaten innen 18. august om dere vil søke om spillemidler.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist: 1. september.

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek, som for eksempel flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark og turløyper. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor ordningen.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist: 1. september.

Stipend

Klikk på plusstegnet for å se mer.

Kunstnerstipend

Stipendet skal bidra til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand. Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier.

A. Utdanningsstipend til unge kunstnere (jfr. retningslinjenes § 6)

B. Etableringsstipend til nyutdannede kunstnere (jfr retningslinjenes § 7)

C. Arbeids, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere (jfr. retningslinjenes § 8)

Søknadsfrist: 15. august. (Skjemaet åpnes i juni).

Retningslinjer    Søknadsskjema

Forfatter: Jørgen Skauge
Publisert: 25.03.2015 12:34
Sist endret: 05.11.2019 09:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?