Fritidsfond

Kristiansand kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det vil ikke innvilges støtte fra Fritidsfond for mer enn en aktivitet av gangen, men det er mulig å bytte aktivitet så lenge den innvilgede perioden fra Fritidsfond er utløpt.

Fritidsfond.jpg

Formålet med Fritidsfond 

Formålet med Fritidsfond er at alle barn og unge i Kristiansand kommune skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi. Tilskuddet skal bidra til at flere barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Søknad og saksbehandlingstid

 • Søknader behandles løpende gjennom hele året.
 • Det er kun søknader for aktivitet i inneværende kalenderår som blir behandlet.
 • Vedtak om støtte fattes i løpet av tre uker. Etter at vedtak er fattet, utbetales støtten normalt innen 30 dager.

Hvem kan søke?

Foreldre, foresatte, verge, eller andre med fullmakt fra foreldre kan søke om støtte fra Fritidsfond. For å få støtte fra Fritidsfond må husstandens samlede netto inntekt etter skatt være innenfor lavinntektsgrense til SSB-tabell 09593 (EU-skala, 60 prosent).

Fullmaktsskjema - for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.

Målgruppe

Barn og unge opp til 18 år i Kristiansand.

Krav til dokumentasjon 

Utgiftene det søkes om dekning av må dokumenteres med faktura, kvittering, eller annen bekreftelse som viser hva det søkes om støtte til.  

Hva kan det søkes om støtte til? 

 • Kontingent, medlemsavgift, treningsavgift, semesteravgift og liknende i forbindelse med en fast, organisert fritidsaktivitet.
 • Utgifter til nødvendig klær og utstyr til aktiviteten.
 • Utgifter til turnering, cup, leir og liknende i forbindelse med aktiviteten.
 • Det kan maksimalt gis kr 10 000 i støtte til ett barn i samme kalenderår.

Fritidsfond gir ikke støtte til

 • Utgifter til enkeltopplevelser som Aquarama, kino, bowling og liknende.
 • Utgifter til ordinære ferietilbud, håndballskole, fotballskole og liknende.
 • Utgifter til mer enn én aktivitet per barn per semester.
 • Utgifter til busskort.
 • Utgifter til skolefritidsordninger, inkludert idrettsfritidsordninger (IFO).

Hvem utbetales støtten fra Fritidsfond til? 

Støtten utbetales som hovedregel på faktura direkte til organisasjon/klubb/lag og ikke til familien. Det kan unntaksvis utbetales støtte til søker når utlegg er dokumentert med kvittering.  

Før du søker 

Vi anbefaler at du leser gjennom personvern Fritidsfond og at du sjekker denne tabellen med lavinntektsgrenser (nettoinntekt etter skatt) for å se om Fritidsfond gjelder for deg:

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09593: Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt) basert på ulike avstander til medianinntekt. Inntekt etter skatt, etter husholdningstype, statistikkvariabel og år.

  EU-skala, 60 prosent (kr)
  2022
   
Enslig forsørger med ett barn 344 300
Enslig forsørger med to barn 423 700
Enslig forsørger med tre barn 503 100
   
Par med ett barn 476 700
Par med to barn 556 100
Par med tre barn 635 500 
Par med fire barn 715 000

Tabell: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet finner du ved å klikke deg inn på den blå boksen nedenfor:

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for Fritidsfond

Trenger du hjelp med søknaden?

Ønsker du å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet kan du komme innom ett av våre innbyggertorg i åpningstiden.

Etter at du har sendt søknaden

Vedtak om støtte fra Fritidsfond fattes i løpet av fire uker. På bakgrunn av at det tar litt tid med utbetaling i det kommunale systemet er det fint med 30 dagers betalingsfrist. 

Information about Fritidsfond in other languages