Klima- og omstillingsfondet

KORT FORTALT

 • Bystyret etablerer et Klima- og omstillingsfond i Kristiansand, med 3 millioner kroner i årlig bevilgning. Fondet har en varighet fra 2021 til 2024.
 • Næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner som ønsker å bidra til å redusere klimagassutslippene i Kristiansand kommune, kan søke på tilskuddet.
 • Hensikten med klima og omstillingsfondet er at det skal bidra til å redusere klimagassutslippene som Kristiansand har ansvar for. Fondet skal hjelpe søkere til å gjennomføre effektive klimatiltak som bidrar til å nå klimamålene. 
 • Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250 000 kr. Det gis støtte med 40 % av totalkostnad, men dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80% av totalkostnad. Behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.
 • Det vil være to søknadsfrister per år, og søknadene behandles samlet i etterkant av søknadsfristen. Neste søknadsfrist i 2024 er 30. april. Søknadsskjemaet blir åpnet 15. mars. 

Tilskuddsordning som skal gi næringsvirksomheter, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak. 

Om tilskuddsordningen

Fondet skal benyttes til tiltak som erstatter bruk av fossile brennstoff, tiltak som er holdningsskapende, prosjekter som understøtter en omstilling av næringslivet til grønn næringsutvikling, forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter m.v.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under føringene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og vil ha særlig søkelys på to mål i denne:

 1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
 2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.

Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak.

Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250 000 kr. Det gis støtte med 40 % av totalkostnad, men dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80 % av totalkostnad. Behovet for dette må da være redegjort for i søknaden. Søker må da i utgangspunktet finansiere 60 % av totalkostnaden for tiltaket. For tiltak med klar sosial profil vil andelen være 20 %. 

I det politiske vedtaket heter det at ordningen skal ha en sosial profil, og skal inkludere sykkelstimulerende tiltak. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80 % av totalkostnad, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.

Neste søknadsfrist i 2024 er 30. april. Søknadsskjemaet blir åpnet 15. mars. 

Illustrasjon av klima og omstillingsfondet

Illustrasjon: istockphoto.com

Vedtatte retningslinjer har mer informasjon om ordningen, krav til søknad og saksbehandling. Før du søker må du være registrert i Aktørregisteret. Aktørregisteret er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Du registrerer deg i Aktørregisteret og søker på tilskudd på Min side - under tilskudd

Søk på Min side - under tilskudd

Retningslinjer for Klima- og omstillingsfondet

Tips til søknadsskrivingen:

 • Les nøye de retningslinjene for Klima- og omstillingsfondet før du skriver søknaden. Har du spørsmål eller er usikker, ta kontakt med en klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune.
 • Prøv så godt det lar seg å gjøre å synligjøre klimaeffekten av tiltaket/prosjektet du ønsker å gjennomføre.
 • Hvis tiltaket har en tydelig sosial profil, kan du faktisk søke om 80% støtte av totalkostnad. Husk å redegjøre i selve søknaden om tiltaket/prosjektet ditt har en sosial profil.
 • Lag et godt og detaljert budsjett som gir nok informasjon til å vurdere realismen i tiltaket/prosjektet.
 • Det å samarbeide med flere relevante aktører i byen kan styrke ditt tiltak/prosjekt.
 • Det kan være lurt å koble tiltaket/prosjektet med kommunens klimamål og strategier.

Ofte stilte spørsmål

Må man ha organisasjonsnummer for å registrere seg eller for å søke?

Du trenger ikke organisasjonsnummer for å registrere deg i aktørbasen eller for å søke.

Hvor lang tid bruker dere på å behandle søknader?

Det vil være to søknadsfrister per år, og søknadene behandles samlet i etterkant av søknadsfristen. Kommunen kan veilede i søknadsarbeidet. Kommunen vil normalt svare ut søknader innen en måned. Vi antar at det går fra 1 til 3 uker før dere får svar.

Hvem prioriteres i søknadsbunken?

I henhold til retningslinjene legges det vekt på søknader som treffer på punktene under. Initiativ og tiltak som svarer på flere av punktene vil ha en prioritet.

 • Initiativer som viser og sannsynliggjør reduksjon av klimagassutslipp.
 • Kvalitet i tiltak, omfanget og bidrag til utslippsreduksjon.
 • Tiltak som har dokumentert store utslippsreduksjonspotensialer.
 • Tiltak som er i samsvar med kommunens klimamål og strategier.
 • Tiltak som er inkludert i handlingsplanen som utarbeides for å følge opp kommunens Klima- og miljøstrategi.
Må aktiviteten eller tiltaket gjennomføres dette året?

Etter at støtten er innvilget, kan søker gjennomføre prosjektet. Prosjektet må være gjennomført innen 2 år etter at søknaden er innvilget. En kort rapport som viser bruken av tilskuddet, skal sendes til kommunen innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Hans Stefan Urke: tlf. 94 89 19 80 – e-post

Hans S. Eikaas: tlf. 47 13 10 39  – e-post