Bydelsfondet

KORT FORTALT

 • Bydelsfondet skal brukes til å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet.
 • Innbyggere og nabolag gis mulighet for å søke om midler til dette.
 • Driftsmidler tildeles fortløpende. NB - årets driftsmidler er brukt opp. Det er ny mulighet for å søke fra 1. januar 2025.
 • Investeringsmidler tildeles årlig, med søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Hva er formålet med bydelsfondet?

Bydelsfondet skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement ved å legge til rette for:

 • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter. 
 • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og andre aktører.
 • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.

Hvem kan søke om midler fra fondet?

Velforeninger, borettslag, lag og foreninger kan søke midler fra fondet. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Intensjonen ved bruk av bydelsfondet er å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet og gi innbyggere og nabolag som involverer seg i nærmiljøet sitt mulighet for å søke midler til dette. Gjennom bydelsfondet får innbyggerne i Kristiansand mulighet til å gjennomføre mange forskjellige tiltak, arrangementer og aktiviteter. Utgangspunktet for tildeling av midler fra bydelsfondet er at initiativet skal komme fra lokalt hold.  

Driftsmidler og investeringsmidler

Det kan søkes om driftsmidler eller investeringsmidler. Det er knyttet forskjellige kriterier til søknaden, avhengig av beløp og om tiltak skjer på privat eller kommunal grunn. 

Driftsmidler blir tildelt  fortløpende og sikrer dermed at lokale initiativ kan realiseres raskt. Slike initiativ blir ofte satt på dagsorden på dialogmøtene som innbyggerdialog gjennomfører i bydelene. Eksempler på dette er ønsker om gjennomføring av arrangementer og etablering av fysiske tiltak som griller, bord og benker. Slike initiativ ønskes naturlig nok gjennomført kort tid etter at idéen har oppstått.  

 • Driftsmidlene kan benyttes på både privat og kommunal grunn.
 • Dersom det skal etableres fysiske tiltak med kostnad over 50 000 kroner, eller gjennomføres større arrangementer på privat eiendom, må det inngås avtale med grunneier.
 • Ved etablering av nærmiljøanlegg på privat eiendom, må rett til bruk av grunnen ha minimum 20 års varighet. Dette er et standard krav ved tildeling av spillemidler til nærmiljøanlegg.
 • Kravene til grunneieravtaler sikrer at det ikke brukes midler på tiltak som blir fjernet eller nedlagt etter kort tid.  

Investeringsmidlene tildeles årlig, og har søknadsfrist 1. oktober hvert år.

 • Midlene skal brukes til fysiske tiltak på kommunal eiendom.
 • Administrasjonen må være involvert i både planlegging og gjennomføring av tiltakene.
 • Dette sikrer blant annet at tiltakene gjennomføres i tråd med kommunens normaler.
 • Ved å ha en årlig søknadsfrist for investeringsmidlene den 1. oktober, kan administrasjonen sammenstille og prioritere søknadene som kommer.

Slik søker du

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for bydelsfondet. 
Retningslinjer for bydelsfondet er utarbeidet og ble vedtatt av bystyret 28. april 2021. 

NB - årets driftsmidler er brukt opp. Det er ny mulighet for å søke fra 1. januar 2025.

 

Søknadskjema for bydelsfondet

Retningslinjer for bydelsfondet

Behandling av personopplysninger