Spillemidler til anlegg

Kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.  Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i gjeldende Strategidokument for idrett og friluftsliv 2020-2022.

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028

Kommunen har ansvar for å samordne private og kommunale søknader. Søknadene skal sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak parallelt i desember møtet til bystyret. Søknadene sendes videre til Fylkeskommunen innen 15.januar påfølgende år. Det er Fylkeskommunen som avgjør tildeling.

Søknadsfrist og generelle betingelser for søknader:

  • Betingelsen er at prosjektet inngår i vedtatt temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028 og at det er opprettet anleggsnummer for prosjektet (konf. Parkvesenet/Idrettsenheten).
  • Alle anlegg skal meldes til Parkvesenet/Idrettsetaten før søknad og byggestart.
  • Det skal opprettes anleggsnummer for prosjektet hos idrettsenheten/parkvesenet før det søkes og bygging iverksettes.

 

Frister for spillemiddelsøknader:

15.august: Frist for å melde inn til kommunen påtenkte nye spillemiddelsøknader 1.september: Frist for elektronisk innlevering til kommunen av komplett  materiale/søknader med planer og nødvendige bilag.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023, er førende for spillemiddelsøknader/tilskudd.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Parkvesenet har ansvar for søknader til nærmiljøanlegg/friluftslivsanlegg.

Idrettsetaten har ansvar for idrettsanlegg.

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg skal være åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser).

 

·         Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis

·         Alle anlegg må være registrert hos idrettsenheten, før iverksettelse av søknad og byggestart

·         Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Alle søknader skal leveres elektronisk.  

Søknadsskjema

For ytterligere informasjon:

Anleggsregisteret 

Kulturdepartementet, MVA kompensasjon for anlegg  søknadsskjema

Kontakt Idrettsenheten i forkant av søknadsprosessen.

Idrettsenheten saksbehandler spillemiddelsøknader for idrettsanlegg.

Epost

Nærmiljøanlegg

«Ordinære nærmiljøanlegg» er enkle utendørs anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek; eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv., men ikke rene lekeplasser og lekeplassutstyr. Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000,-. Det gis 50 % tilskudd, min. kr. 25 000,- maks kr. 300 000,-. Velforeninger og borettslag kan blant annet søke om midler til nærmiljøanlegg.

·         Anlegg skal ikke drives på kommersiell basis

·         Alle anlegg må være registrert hos parkvesenet, før iverksettelse av søknad og byggestart

·         Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen fristen.

Alle søknader skal leveres elektronisk.

Søknadsskjema

For ytterligere informasjon:

Anleggsregisteret

Her finner du informasjon og betingelser for spillemidler for nærmiljøanlegg. Parkvesenet saksbehandler nærmiljøsøknadene.

Kontaktperson Parkvesenet v/Eivind Hellerslien tlf.: 38 24 36 62