Tilskudd

Oversikt over Kristiansand kommune sine tilskuddsordninger, priser og stipend.

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Fra 2020 må du eller din organisasjon være registrert i aktørbasen for å kunne søke enkelte tilskuddsordninger eller leie Kristiansand kommunes lokaler.

Aktørbasen

Kommunalt driftstilskudd 2021

Institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker å motta driftstilskudd over egen post i kommunebudsjettet for 2021 må innen 25. mai 2020 sende inn søknad om dette. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap for 2019, samt handlingsplan og budsjett for 2021. I tillegg må det oppgis søknadsbeløp, organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse. Kommunalt driftstilskudd er en årlig pengeoverføring fra kommunen til driften av en ekstern institusjon, virksomhet, forening eller aktør.

Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Kristiansand kommune bruker kommunalt driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at slik avtale skal inngås. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av kommunalt driftstilskudd som har fått brev om søknadsfrist m.m., skal følge angivelsene i brevet.

Søknad med vedlegg skal sendes på e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no og merkes med «Søknad om kommunalt driftstilskudd 2021» i emnefeltet.

Tilskudd til helse og mestring

Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefaget

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet

Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Kristiansand kommunes samlelegat

Formålet er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i kommunen. Midlene utdeles i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisajoner eller institusjoner. Kontaktperson for tilskuddsordningen er Irene Kaspersen og Heidi Johansen

Søknadsfrist er 01.03.2021.

Søknadsskjema (åpent fra fredag 29.01.2021)

For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se politisk agenda, sak 4/20

Tilskudd til kultur, idrett og frivillighet 

Stimuleringsmidler til kulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til gjenåpning av kulturlivet etter koronastengning, igjennom tilskudd til merkostnader ved gjennomføring av planlagte kulturprosjekter og til gjennomføring av nye kulturprosjekter. Ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud. 

Søknadsfrist: 28.juni

Retningslinjer

Støtteordning for inkludering og deltakelse i skolekorps i Kristiansand

Formålet med ordningen er å senke terskelen for deltakelse i korps slik at alle barn får mulighet til å bli med i korps uavhengig av foreldrenes økonomi, stimulere til å øke andelen barn med språklig minoritetsbakgrunn i korpsene, at korps i større grad skal speile det lokalsamfunnet de er etablrt i og medvirke til at korps når ut til barn og unge som ikke deltar i andre fritidsaktiviteter. 

Søknadsfrist: 1.desember

Søknadsskjema Retningslinjer 

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Søknadsfrist: 01. april 2021

Søknadsskjemaet vil bli lagt ut ca en måned før søknadsfrist. 

Retningslinjer

Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Søknadsfrist: 01. april. 2021

Søknadsskjemaet vil bli lagt ut ca en måned før fristen er ute. 

Retningslinjer

Tilskudd til festivaler

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. 

På grunn av situasjonen rundt covid-19 ber vi søkerne beskrive hvilke endringer som gjøres med festivalen for å ta hensyn til eventuelle restriksjoner lik de som har vært i 2020. 

Søknadsfrist: 15.desember

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. august. (Skjemaet åpnes ca. 6 uker før søknadsfristen)

Retningslinjer Søknadsskjema

Tilskudd til kulturaktivitet i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til et utvidet kultur- og fritidstilbud i de ulike bydelene i Kristiansand kommune. Gjennom støtteordningen ønsker kommunen å bidra til et aktivit, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv for alle aldre og ulike interesseområder i nærmiljøet. 

Tilskuddsordningen er ment til å stimulere til aktivitet og ikke fullfinansiering av prosjektet. Løpende søknadsfrist. 

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til private idrettsanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf. Tilskuddsorningen omfatter arrangementtilskudd, turnè og profesjonaliseringsmidler. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. 

Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til ungdomstiltak på Samsen Kulturhus

Formålet med tilskuddsordningen er å gi tilskudd til tiltak på Samsen kulturhus som særlig ivaretar intensjonen i satsningsområdene på kulturfeltet. Satsingsområder kan være: internasjonalt mangfold, unge kulturinntrykk innen kunst, dans, musikk, teater/performance, film.

Løpende søknadsfrist.

 

Årlig driftstilskudd

Formålet med å gi sentrale aktører et årlig driftstilskudd over egen post i budsjettet, er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023, som presenteres for bystyret i oktober. Mottakere av årlig driftstilskudd vil normalt ikke få midler fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Fristen for å søke driftstilskudd for 2021 har gått ut. Det vil komme mer informasjon om søknadsprosess for driftstilskudd for 2022.

 

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Kristiansand kommune lyser på ny ut 250 000 kroner i tilskuddsmidler for tiltak mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården.

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å bidra med tiltak mot marin forsøpling kan nå søke kommunal støtte. Prosjekter som bidrar til forebygging og opprydning av marin forsøpling, inkludert arrangementer under Miljøuka, kan få støtte opp til 50 000 kroner. Miljøuka arrangeres av kommunen i uke 42.

Søknadsfristen er forlenget til 02. juli 2020.

Det vil framgå av kommunens offentlige journal at det er søkt om midler. Dersom det kommer krav om innsyn i dokumentet vil det bli sendt ut. Eventuelle taushetspliktige opplysninger vil sladdes før utsendelse.

Søknadsskjema

Retningslinjer for tiltak mot marin forsøpling

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Kontaktperson: Hedda.Noda.Galteland@kristiansand.kommune.no  

Retningslinjer Søknadsskjema

Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for utsatt/vanskeligstilte barn og unge.

Søknadsfrist: 22.november

Søknadsskjema Retningslinjer

Bufdir/IMDI

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Bufdir. Les Rundskriv 01/2021 før søknaden skrives. Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge

Søknadsskjema Søknadsfrist er 4.desember

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i følgende kommuner  og bydeler kan søke om midler: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene/bydelene. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Bufdir. Les Rundskriv 02/2021 før søknaden skrives. Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge.

Søknadsskjema Søknadsfrist er 4.desember

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. 

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner inkludert Kristiansand. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning. 

Delmål for ordningen

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (A, B, C).

Lokale innvandrerorganisasjoner kan sende søknad om driftsstøtte til kommunen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser. 

Les IMDi sitt Rundskriv før søknad sendes. Søknader innsendt av organisasjoner som ikke har sendt rapport for tidligere tilskudd vil ikke bli vurdert. Søknadsfrist mandag 1.mars. (NB! Søknadsskjemaet er ikke klart, men vil bli klart innen fredag 29. januar 2021). 

Driftstilskudd til innvandrerforeninger Søknadsskjema

Tilskudd til integrering i regi av frivillige organisasjoner Søknadsskjema

Rapport for driftstilskudd til innvandrerforeninger

Rapport for tilskudd til inkludering i regi av frivillige foreninger

Råd og veiledning til søknad kan rettes til Annette Sørlie Stray
Råd og veilending om rapport kan rettes til Jørgen Skauge. 

Priser og stipend

Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes frivillighetspris skal i følge statuttene gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet

Send ditt forslag til kandidater innen 14. juni.

Blant de innkomne forslagene vil juryen for Frivillighetsprisene velge ut en en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember eller på annet velegnet tidspunkt.

Søknadsskjema

Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand, Søgne eller Songdalen de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i tidligere Kristiansand, Søgne eller Songdalen kommune.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1. mars. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Forslagsskjema

Retningslinjer for kulturprisen

Tidligere tildelinger av kulturprisen i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kunstnerstipend

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårne for kunstnere i Kristiansand. 

Kunstnerstipendene er delt opp i kategoriene Talentstipend, Kunstnerstipend og Arbeidsstipend. 

Talentstipend er forbeholdt søkere under 20 år. 

Kunstnerstipend er til kunstnere som er under utdanning på universitetsnivå eller er ferdig utdannede kunstnere. 

Arbeidsstipend er til aktive, profesjonelle kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere. Arbeidsstipend er på minimum kr 100 000. 

Bystyret vedtok 17. juni å bevilge kr 300 000 i ekstra midler til kunstnerstipend i 2020 for å stimulere kulturlivet. Midlene er delt opp i seks stipend på kr 50 000. 

Søknadsfrist: 15. oktober 2020 Søknadsskjema

Retningslinjer for kunstnerstipend

Toppidrettsstipend til utøvere og trenere

Formålet med stipendordningen er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal bidra til å inspirere, stimulere og anerkjenne den innsats toppidrettsutøvere og trenere så langt har lagt ned i sin idrett, samt den innsats som skal til for å videreutvikle seg innenfor egen idrettsgren. Stipendet skal gi mottaker stimulans og mulighet for videreutvikling i valgt idrett.

Søknadsfrist: 15. oktober. 

Her finner du mer informasjon om toppidrettstipend

Spillemidler

Spillemidler til idrettsanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og friluftsanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Meld fra til idrettsetaten innen 18. august om dere vil søke om spillemidler.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist: 1. september

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Betingelsen for å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek, som for eksempel flerbruksløkke, sandvolleybane, skatepark og turløyper. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor ordningen.

Her finner du mer informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist: 1. september.