Tilbud og tjenester for personer med  demens og pårørende

Kristiansand kommune har ulike tilbud og tjenester for personer med  demens og pårørende. Det er også mange tilbud i regi av frivillige organisasjoner. 

Kurs for personer med demens

Personer med demens har også behov for kunnskap og støtte. Derfor tilbys  informasjon og kurs/opplæring til personer som har fått en demensdiagnose.

  • Kristiansand kommune tilbyr kurs til personer med demens (informasjon kommer).
  • Møteplass for mestring - kurs for yngre personer med demens (nasjonalt) 
    Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65 års-alder deltar sammen med partner eller en nær pårørende. Kurset er lagt opp over to-tre dager med overnatting og arrangeres regionalt.

Kurstilbud for deg som pårørende.

Kommunens tjenestetilbud ved demens

Hukommelsesteam
Pårørendeskole
Tilbud om kontaktperson
Møtested Kløvertun
Ambulant dagtilbud
Dag- og aktivitetstilbud for personer under 70 år (Kløverhagen)(facebook)
Strømmehaven

Organisering av hjemmesykepleien ved demens: De fleste hjemmetjenesteavdelinger i Kristiansand kommune har organisert avdelingen i mindre, spesialiserte grupper kalt demensarbeidslag. Størrelsen på demensarbeidslagene varierer mellom fire til åtte ansatte, avhengig av avdelingens størrelse. Demensarbeidslaget gir helsetjenester til hjemmeboende personer med demens, og de ansatte er helsefagarbeidere / hjelpepleiere, sykepleiere og pleieassistenter. De fleste har gjennomført eller deltar på ABC-demensopplæringen i regi av Nasjonalt senter for aldring og helse. Hensikten med organiseringen i mindre grupper, er å begrense antallet helsepersonell som den enkelte person med demens må forholde seg til. Det øker mulighet for gjenkjenning, øker tryggheten, bidrar til god kvalitet på tjenestene og gir forutsigbarhet for både brukere og deres pårørende. Det er de ansatte i demensarbeidslagene som gir tjenesten «Kontaktperson demens»

 Andre kommunale tilbud og tjenester som kan være aktuelle

Omsorg (oversiktsside)
Hjemmesykepleie og praktisk bistand
Matombringing  
Dag- og aktivitetssenter
Rehabilitering
Korttidsopphold
Avlastning
Omsorgssenter/sykehjem
Omsorgsstønad

Søknad om tjenester

Hjelpemidler og velferdsteknolog

Hjelpemidler (korttidslån, varig lån, innlevering, utelevering, reparasjon)
Hukommelseshjelpemidler
Trygghetsteknologi
Trygghetsalarm

Frivillige organisasjoner

Lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen
Søgne Demensforening (facebook)
Kristiansand demensforening (facebook)
Kristiansand røde kors - besøksvenn
Kristiansand sanitetsforening

Aktiviteter

Aktivitetskalender (Frivillige lag og foreninger i Kristiansand kommune)
Aktiv senior - seniorsenter
Demenskoret
Dans for demens 
Kristiansand demensforening: Friminutt (åpnet møte for alle som er berørt av demens, både pårørende og venner av personers med demens)
Kristiansand Kulturrullator
Kristiansand Folkebibliotek (arrangementer)
SeniorKilden (trykk på "Senior" til høyre på sort linje)
Visitsorlandet.com Hva skjer i Kristiansand?

Ledsagerbevis. Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer.