Hjemmesykepleie og praktisk bistand

KORT FORTALT

 • Hjemmesykepleie får du gratis av kommunen dersom du har behov for helsehjelp eller behandling i ditt eget hjem.
 • Praktisk bistand er praktisk hjelp du får av kommunen eller firma som kommunen har avtale med. Du betaler en egenandel for tjenesten. Tidligere ble denne tjenesten omtalt som hjemmehjelp.
 • Kommunen har avdelinger fordelt rundt i kommunen som hjelper deg med hjemmesykepleie og praktisk bistand.
 • Informasjon om kommunens avdelinger for hjemmetjenester finner du her: Hjemmetjenesten

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til: 

 • Grunnleggende egenomsorg med hensyn til til mat, ernæring og personlig hygiene
 • Rehabilitering/habilitering i samarbeid med rehabiliteringsteam
 • Medisinering, sårbehandling med mer i samarbeid med lege
 • Psykiatrisk oppfølging, ofte i samarbeid med psykiatrisk sykepleier  
Hvem kan få tjenesten?
 • Du kan få hjemmesykepleie hvis du har sykdom eller funksjonshemming og trenger nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen. 
 • Du må ha rett på tjenester etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1.
 • Du må selv ønske hjelpen.
Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Har du sykdom eller funksjonshemming, og har nedsatt evne til praktiske gjøremål i hjemmet, kan du få tjenesten praktisk bistand.

Du kan også få praktisk opplæring i dagliglivets gjøremål, for å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva du selv kan gjøre.

Hva kan jeg få hjelp til?
 • Vask av gulv, støvsuging, støvtørking, riste matter hver 4.uke
 • Skifte sengetøy hver 4.uke
 • Maskinvask av tøy hver 4.uke
 • Vask av kjøleskap, komfyr, mikrobølgeoven 4 ganger i året
 • Innvendig vask av vinduer 2 ganger i året

Renhold utføres bare i rom som er i daglig bruk

Hvem kan få tjenesten?
 • Du må bo og oppholde deg i kommunen
 • Du må være berettiget hjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2 - 1 a
 • Du må selv ønske hjelpen
 • Ved avlastning må det foreligge særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Hva koster tjenesten?

Det kreves egenbetaling for praktisk bistand etter en inntektsavhengig abonnementsordning. Praktisk opplæring er gratis.

Betalingssatser

Søke om hjemmesykepleie og praktisk bistand

For å få hjemmesykepleie eller praktisk bistand (hjemmehjelp), må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Link til søknadsskjema

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvem gir hjelpen?

Kommunen har avdelinger fordelt rundt i kommunen som hjelper deg med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Kommunens hjemmetjeneste kontaktinformasjon

For praktisk bistand (hjemmehjelp) er det fritt brukervalg av leverandør av tjenestene. Du kan lese mer om dette her: 

Fritt brukervalg for praktisk bistand/ hjemmehjelp

Hvordan går du frem hvis du ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

KONTAKT