Avlastning

- skal hindre overbelastning og gi omsorgspersoner nødvendig ferie og fritid

KORT FORTALT

 • Avlastning er en tjeneste som blir gitt deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Avlastningstiltak skal hindre overbelastning og skal gi omsorgspersoner nødvendig ferie og fritid.
 • Tildeling av avlastningstjenester skjer ut fra en kartlegging av det særlig tyngende omsorgsarbeidet i den enkelte familie og familiens samlede utfordringer

Illustrasjon av avlasningFoto: Anders Martinsen fotografer

Hvem kan få avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hva er målet med avlastning?

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. Det kan også være for å få mer tid til andre barn.

Søk om avlastning?

For å få avlastning, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hva kreves for å bli innvilget avlastning?
 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det kreves uttalelse fra lege
Hva koster tjenesten?

Avlastning er gratis.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Når det gjelder omsorgsstønad kan både den som gir og den som den som trenger omsorg rett til å klage på vedtaket.

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Ulike former for avlastning:

Avlastning på dagsenter for eldre

For å søke om dagopphold på et Dag- og aktivitetssenter for eldre må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.
Avlastning på omsorgssenter

For å søke om avlastningsopphold på et omsorgssenter må du:

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Trenger du institusjonsopphold av kortere varighet, gis dette i hovedsak på Valhalla helsesenter. 

Avlastning i privat hjem

Praktisk hjelp i hjemmet for å frigjøre tid til omsorgsarbeidet.

Avlastning i privat hjem utføres av avdelingene i hjemmesykepleien.

Avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • Avlastning i privat hjem
 • Opphold i avlastningsinstitusjon for funksjonshemmede barn og unge 
 • Avlastning gjennom PUFF som er aktivitetshelger for funksjonshemmede barn og ungdom.

Konsulentene for funksjonshemmede barn og unge organiserer og bistår familien med privat avlastning.

Konsulenten gir råd og veiledning og følger opp den enkelte familie.

Les mer her ( link når siden er klar)

Lovverk:

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven

KONTAKT