Omsorgsstønad

KORT FORTALT

 • Omsorgssstønad er en godtgjørelse til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Omsorgssstønad blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.
Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er godtgjørelse til privatpersoner, for eksempel ektefelle, foreldre eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Du kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som kommunen ellers hadde tatt seg av. 

Hvem kan søke?
 • Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.   
 • Den som har et hjelpebehov må ønske at du skal stå for hjelpen.
 • Omsorgsarbeidet bør være av et omfang som helt eller delvis reduserer dine muligheter for annet arbeid
Hva er særlig tyngende omsorgsarbeid?

Omsorgsarbeidet må ha et betydelig omfang for at det skal regnes som særlig tyngende.

Det legges vekt på:

 • hvor mange timer arbeidet utgjør
 • om arbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • om arbeidet innebærer nattarbeid
 • om omsorgsarbeidet forventes å vare over tid
 • om det fører til sosial isolasjon og mangel på fritid og ferie
 • om den som utfører omsorgsarbeid har omsorg for flere
 • om søker har omsorgsplikt
Hva kreves for å bli innvilget omsorgsstønad?
 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det må foreligge legeuttalelse
Spesielt for omsorgsstønad 

Ingen har krav på omsorgsstønad. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Kommunen bestemmer også hvor mange timer det skal gis stønad for. Omsorgsstønadsordningen tar ikke sikte på å gi full stønad for hver time som arbeides. Det er kun tiden som vedkommende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid  det gis stønad for. Ved utmåling vil en også ta hensyn til om det er gitt forhøyet hjelpestønad fra Folketrygden eller avlastning fra kommunen. 

Hvordan går du frem for å omsorgstønad?

For å få omsorgsstønad, må du søke digitalt eller på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvordan går du frem hvis du ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Når det gjelder omsorgsstønad kan både den som gir og den som den som trenger omsorg rett til å klage på vedtaket.

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven

KONTAKT