Dag- og aktivitetssenter for eldre

KORT FORTALT

 

 • Dagsenter for eldre er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut å treffe andre.
 • Fra 1. januar 2020 ble det lovpålagt kommunene å ha et dagaktivitetstilbud som er tilpasset hjemmeboende med demens. 
 • Det finnes et eget tilbud til yngre personer med demens: Kløverhagen dag- og aktivitetssenter.

Fysisk aktivitet på dagsenteret

Det finnes flere dagsentre for eldre. Dagavdelingene tilbyr matservering, avislesning, aktiviteter, sosialt fellesskap, trim med mer.

Kriterier for å få plass på dagsenter for eldre
 • Du er eldre, bor i eget hjem og har behov for bistand for å komme deg ut å treffe andre eldre, samt behov for aktivisering i hverdagen
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.
 • Det må vedlegges oppdaterte medisinske opplysninger ved søknad om plass i dagsenter for eldre.
Hvordan søker jeg om dagsenterplass?

For å få plass på dagsenter, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Link til søknadsskjema 

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Fra 1. januar 2020 ble dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens en lovpålagt oppgave for kommunene.

Hva koster tjenesten?

Det kreves egenbetaling for opphold på dagsenter.

Betalingssatser

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema (link til skjema) sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktiviteter på dagsentrene

Dagene på dagsenteret inneholder hyggelige felles måltider med frokost og middag, trim, turer ut, spill, avislesing og andre aktiviteter.

Dagsentrene har åpent mandag til fredag.

Kristiansand kommune har et variert konserttilbud gjennom «Kulturrullator». Dette gir mange og varierte konserter for brukerne på dagsenteret. En del konserter fra Kilden overføres direkte og vises på storskjerm på dagsenteret.

Alle som har fått plass på dagsenter hentes og kjøres hjem av taxi.

På dagsentrene er det av og til kulturinnslag.Utendørsaktivitet med grillingSosiale aktiviteter med spillHyggelig utemiljøUt på tur.Lappesteking

Om dagsentrene

Prestheia dag- og aktivitetssenter 
 • Adresse: Prestheia 18, 4633 Kristiansand
 • Telefon: 90 29 59 42
 • 28 plasser (2 grupper) 
 • Åpningstid 9-15 og 10.30-16.30
Songdalstunet dag- og aktivitetsenter
 • Adresse: Songdalsveien 60, 4645 Nodeland
 • Telefon: 916 31 924 
 • E-post: post.Songdalstunet.dagsenter@kristiansand.kommune.no
 • Åpningstid 9 til 1430
Stener Heyerdahl dag- og aktivitetssenter
 • Adresse: Kristian 4.gate 39, 4616 Kristiansand
 • Telefon: 47 65 14 57
 • 29 plasser (2 grupper)
 • Åpningstid 9-16 og 10.30-16
Strømme dag- og aktivitetssenter
 • Adresse: Strømmeveien 75–77, 4638 Kristiansand
 • Telefon: 90 26 77 16
 • 40 plasser (3 grupper)
 • Åpningstid: 9-15 og 10-16 
Strai dag- og aktivitetssenter
 • Adresse: Setesdalsveien 277, 4616 Kristiansand
 • Telefon: 91 64 02 02
 • 21 plasser
 • Åpningstid 9-14
Søgne dag- og aktivitetssenter
 • Adresse: Kleplandsveien 30, 4640 Søgne
 • Telefon: 90 65 99 71
Ternevig dag- og aktivitetssenter
 • Adresse: Ærfuglveien 15, 4623 Kristiansand
 • Telefon: 94 85 43 52
 • 36 plasser (2 grupper)
 • Åpningstid 9 eller 10-15

Lovverk

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven

KONTAKT