Omsorgssenter

KORT FORTALT

 • Dersom du har omfattende behov for omsorg og pleie på grunn av sykdom eller skade kan du søke om opphold på omsorgssenter.
 • Du må ha krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • Ditt hjelpe-/pleiebehov må være så omfattende at det ikke kan ivaretas i hjemmet ditt.
 • Opphold på omsorgssenter kan gis som flere typer tjenester.

Besøk

Vil du på besøk til noen på sykehjem eller i omsorgsbolig, eller skal du få besøk fra en person som bor der? Dette må du vite før besøket 

Primærkontakt 

Alle beboere som får langtidsplass på et omsorgssenter får tildelt en primærkontakt og en sekundærkontakt. 

Frivillig

Hvis du vil bli frivillig på et omsorgssenter eller har spørsmål omkring aktiviteter/tilbud kan du se på lista over kontaktpersoner. 

Oversikt over omsorgssentrene

Klikk her for oversikt over omsorgssentrene    

Former for opphold

Langtidsopphold

Kriterier for tildeling av langtidsplasser

 1. Personer med kognitiv svikt som er avhengig av tilsyn/trygge rammer og nærhet til hjelp over døgnet.

 2. Personer med omfattende behov for hjelp og tilsyn grunnet somatiske sykdommer og funksjonssvikt og som ikke evner å tilkalle hjelp.

 3. Eldre svært utrygge og engstelige personer med generalisert angst eller andre psykiske lidelser som bidrar til at de kan ikke være alene uten å få svært forringet livskvalitet.
Korttidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. 

Korttidsoppholdene i omsorgsenter gis i hovedsak på Valhalla helsesenter og Søgne omsorgssenter.

Kriterier for tildeling av korttidsplasser 

 1. Akutt funksjonsfall i hjemmet. Behov for tilsyn og hjelp over døgnet i større omfang enn det hjemmesykepleien kan ivareta. Se egen prosedyre for akutt innleggelse på korttidsplass.

 2. Behov for et korttidsopphold for å komme seg. Gjenvinne funksjoner/vedlikeholde funksjoner. Utsette behov for langtidsplass på sykehjem. Forebygge sykehusinnleggelser.

 3. Kartlegge behov for omsorgstjenester/langtidsplass på omsorgssenter/omsorgsbolig. Brukere fra hjemmet og sykehuset. Bestillingen fra saksbehandler må være klar, spesielt i forhold til hvorfor kartlegging må foregå i institusjon og ikke kan foretas av hjemmetjenesten i brukers hjem.

 4. Pasienter som skrives ut fra sykehus. Brukere med behov for døgntjeneste. Brukere som har behov for å komme seg ytterligere før de skrives ut til hjemmet. Forebygge reinnleggelse. Terminalpleie. Kartlegge videre behov for nye eller endrende omsorgstjenester og eventuelt behov for hjelpemidler.

 5. Ferieopphold. Der hvor bruker ikke kan ivaretas med hjemmetjenester i den perioden hvor pårørende er bortreist. Der det er pårørende som i stor grad ivaretar bruker i det daglige, kan man tilby ferieopphold for å trygge bruker/pårørende i den perioden pårørende er bortreist.

 6. Faste rulleringsopphold. For å avlaste/gi pusterom for ektefelle/samboer. Forhindre og utsette behov for langtidsplass på sykehjem. Opprettholde funksjon. Forebygge reinnleggelser av brukere med kroniske lidelser. Dersom bruker har faste rulleringsopphold må pårørende tilstrebe å legge sine ferier og reiser i den perioden bruker er på sykehjem.
Rulleringsopphold

For å søke om rulleringsopphold på sykehjem må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Rulleringsoppholdene i omsorgsenter gis i hovedsak på Stener Heyerdahl omsorgssenter, Søgne omsorgssenter og Songdaltunet omsorgssenter

Mer informasjon om rulleringsopphold

Dagopphold

For å søke om dagopphold på et dag- og aktivitetssenter for eldre må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.

Mer informasjon om dag- og aktivitetssenter

Rehabiliteringsopphold

Kriterier for tildeling av korttidsplass på rehabiliteringssenter 

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

 • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • behov for vurdering av hjemmesituasjonen
 • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget. 

Rehabilitering kan gis som døgnopphold på Valhalla helsesenter

Les mer om rehabilitering for voksne og eldre her

Kostnader  

Hva koster oppholdet? 

For detaljert informasjon se her:

Betalingssatser

Hva dekker betalingen?
 • Kost
 • Losji
 • Vask av merket tøy
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler og hudlotion, sykepleieartikler. Institusjonen kjøper inn et standard sortiment.
 • Artikler som er"blåreseptbelagt" i hjemmetjenesten eks. bleier, stomiutstyr
 • Medisiner og medisinsk utstyr som medisinsk ansvarlig ved institusjonen ordinerer.
 • Helsetjenester som kommunen organiserer. Egenandel for behandling og undersøkelse som tilsynslege eller legevakt ordinerer.
 • Transport. Transport ved innleggelse i langtidsopphold dekkes av Folketrygden. Egenandel for transport til/fra behandling og undersøkelse som angitt over.
 • Småreparasjoner på tøy foreksempel sying av knapper.
 • TV-lisens fellesanlegg.
 • Bløtkake til markering av "runde" dager (hvert 10 år inntil 70 år, deretter hver 5.år frem til 100 år, deretter hvert år)

Søke plass

Søk omsorgsentertjenester

Du søker digitalt eller på eget skjema som sendes til Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Nødvendige vedlegg:

 • Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår, eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Når det gjelder omsorgsstønad kan både den som gir og den som den som trenger omsorg rett til å klage på vedtaket.

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Søknadsskjema

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

KONTAKT