Plandokumentenes form og innhold

KORT FORTALT

Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Plannavn, plannummer og dato skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.

Plankart

I dette dokumentet finner du informasjon om krav til fremstilling av plankart, lenke til kart- og planforskriften og eksempler på tegnforklaring, reguleringsformål osv.

Reguleringsbestemmelser

Bruk samme kapittelinndeling/ struktur og om mulig samme formuleringer som i mal for reguleringsbestemmelser (DOCX). De bestemmelsene som ikke er aktuelle kan strykes.

Planbeskrivelse

Bruk plan og byggs mal for planbeskrivelse (DOCX) for å belyse de tema som må omtales og vurderes i planprosessen. Malen er ikke uttømmende med hensyn til tema som eventuelt må vurderes i planarbeidet. Tema som ikke anses som relevante kan utelates.

Illustrasjonsplan

Sammen med reguleringsplan skal det utarbeides en illustrasjonsplan for planområdet. I dokumentet Illustrasjonsplan - innhold (PDF) finner du informasjon om hva som skal vises på illustrasjonsplanen.

Maler

Tips: For å få åpnet siste versjon av dokumentene under anbefaler vi å slette nettleserloggen.