Volleberg - oppgradering av gjeldende planer

Kommunens byggesaksavdeling og private søkere opplever behandling av byggesaker innenfor de gamle reguleringsplanene på Volleberg som komplisert og problematisk. Gjeldende reguleringsplaner mangler utnyttelsesgrad og byggegrenser mm. Det er heller ikke samsvar mellom eiendomsgrenser og vei slik de er vist i plan og slik de er utformet i virkeligheten. Dette fører til at mange saker som i utgangspunktet er helt kurante må behandles som dispensasjoner.

Begrenset høring

Høringsperioden er 18.1. - 9.2.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-21/02121 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.2.2024

Behandling av personopplysninger

Begrenset høring (PDF)

Plankart (PDF)

Plankart - utsnitt som viser faresoner (PDF)

Bestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF)

2. Kommentarer til varsel om oppstart av planarbeid (PDF)

3. Skredfarevurdering (PDF, 10 MB)

4. Faresonekart (PDF)

5. Sikring av fjellskrent (PDF)

6. Kvikkleiresone (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8.10. - 18.11.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-21/02121 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.11.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Plankart (PDF)

Bestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å oppgradere gjeldende planer.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 3.9.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Oppgradering av gjeldende planer (PDF)

1. Kart som viser de seks reguleringsplanene (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Vollebergvegen 16
4647 Brennåsen