Rehabilitering for voksne og eldre

KORT FORTALT

  • Hvis du har behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.
  • Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, et tverrfaglig team og eventuelt pårørende, for at du skal mestre livet best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.  
  • Rehabilitering kan skje både i hjemmet ditt og på en institusjon.
  • "Hva er viktig for deg å mestre i hverdagen?" er et spørsmål du vil bli spurt under din rehabilitering.

Foto: Anders Martinsen fotografer

Er rehabilitering aktuelt for meg?

Hvis du har behov for en tverrfaglig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.

Snakk med fastlegen din eller annet helsepersonell hvis du er usikker. De kan veilede og hjelpe deg å søke om rehabilitering. 

Hvordan foregår rehabilitering?

Det avhenger av dine mål. Rehabilitering skal være planlagt med tydelige mål og et avklart forløp. Du setter egne mål sammen med fagpersoner. Ulike fagpersoner vil være involvert i rehabiliteringen, alt etter situasjonen du er i. 

Hvilken type rehabilitering kan jeg få?

Rehabilitering kan foregå både i ditt eget hjem eller på institusjon. Saksbehandler i kommunen behandler søknaden og avgjør hvilken type du tildeles.   

Hjemmebasert rehabilitering

Hjemmebasert rehabilitering passer for deg som bor hjemme i egen bolig eller omsorgsbolig. Du har nylig gjennomgått en skade, en operasjon eller har en medisinsk tilstand som påvirker din evne til å utføre daglige aktiviteter.

Du har et ønske om å mestre hverdagen og komme tilbake til de aktivitetene som er viktige for deg.

Rehabiliteringen vil vare i fire til åtte uker etter oppstart, avhengig av hvilken type rehabilitering det viser seg at du trenger. Du vil få oppfølgning av et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og helsefagarbeider/sykepleier. Hjemmetjenesten er ofte en samarbeidspartner. 
Ved behov samarbeider teamet også med andre faggrupper.  

Brosjyre hverdagsrehabilitering

Rehabilitering på institusjon

Dersom du har behov for intensiv oppfølging og har vanskelig for å gjennomføre rehabiliteringen hjemme kan du få innvilget rehabilitering på institusjon. Du vil få tverrfaglig oppfølging. På Institusjon varer rehabiliteringen inntil tre uker.

Når det ikke lenger er behov for rehabilitering i institusjon, men det fortsatt er et videre behov for rehabilitering, kan du få tilbud om videre rehabilitering i hjemme i enten 4 eller 8 uker.

Hvordan søker jeg om rehabilitering?

Du søker om rehabilitering enten digitalt eller på søknadsskjema for tjenester som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak.

Hva koster rehabiliteringen?

Hverdagsrehabilitering og rehabilitering i hjemmet er gratis.

Du betaler en egenandel for døgnopphold på institusjon. For tiden er egenandelen på 165 kroner pr. døgn. 

Betalingssatser 

Hvordan går jeg frem hvis jeg ikke forstår, eller ønsker å klage på vedtaket?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknaden. 

Kommunen ved Innbyggertorg kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klageskjema (pdf)

Klageskjema (word)

Utfylt Klageskjema sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven

KONTAKT